본문으로 이동

아르메니아의 국가

위키백과, 우리 모두의 백과사전.

우리의 조국(아르메니아어: Մեր Հայրենիք 메르 하이레니크)은 아르메니아의 국가이다. 미카옐 날반디안(아르메니아어: Միքայել Նալբանդյան)이 작사하였으며, 바르세그 카나치안(Բարսեղ Կանաչյան)이 작곡하였다. 이 곡은 1918년부터 1920년까지 아르메니아 민주 공화국의 국가로써 사용한 적이 있었다. 그러나, 그 이전부터 시작되어 온 러시아의 지배가 다시 시작되면서 효력이 정지되었다. 1991년 7월 1일에 독립 아르메니아의 국가로 다시 태어났다.[1][2]

가사[편집]

아르메니아어 가사[편집]

아르메니아 문자
로마자
국제 음성 기호

Մեր Հայրենիք, ազատ անկախ,
Որ ապրել է դարեդար
𝄆 Յուր որդիքը արդ կանչում են
Ազատ, անկախ Հայաստան։ 𝄇

Ահա եղբայր քեզ մի դրոշ,
Որ իմ ձեռքով գործեցի
𝄆 Գիշերները ես քուն չեղայ,
Արտասուքով լվացի։ 𝄇

Նայիր նրան՝ երեք գոյնով,
Նուիրական մեր նշան
𝄆 Թող փողփողի թշնամու դեմ
Թող միշտ պանծայ Հայաստան։ 𝄇

Ամենայն տեղ մահը մի է
Մարդ մի անգամ պիտ մեռնի,
𝄆 Բայց երանի՝ որ յուրր ազգի
Ազատության կզոհվի։ 𝄇[1][3][4]

Mer Hajrenikh, azat ankax,
Vor aprel e daredar
𝄆 Jur vordikhy ard kančhum en
Azat, ankax Hajastan. 𝄇

Aha jeqbajr khez mi droš,
Vor im dzeřkhov gorcechi
𝄆 Gišernery jes khun čheqaj,
Artasukhov lvachi. 𝄇

Najir nran jerekh gujnov,
Nvirakan mer nšan
𝄆 Thoq phoqphoqi thšnamu dem
Thoq mišt panca Hajastan. 𝄇

Amenajn teq mahy mi e
Mard mi angam pit meřni,
𝄆 Bajch jerani, vor jur azgi
Azatuthjan kzohvi. 𝄇

[mɛɹ hɑjɾɛnikʰ ǀ ɑzɑt ɑnkɑχ ǀ]
[voɹ ɑpɾɛl ɛ dɑɾɛdɑɹ]
𝄆 [juɹ voɾdikʰə ɑɾd kɑnt͡ʃʰum ɛn]
[ɑzɑt ǀ ɑnkɑχ hɑjɑstɑn ‖] 𝄇

[ɑhɑ jɛʁbɑjɹ kʰɛz mi dəɾoʃ ǀ]
[voɹ im d͡zɛrkʰov goɾt͡sˀɛt͡sʰi]
𝄆 [giʃɛɾnɛɾə jɛs kʰun t͡ʃʰɛʁɑj ǀ]
[ɑɾtɑsukʰov ləvɑt͡sʰi ‖] 𝄇

[nɑjiɹ nəɾɑn jɛɾɛkʰ gujnov ǀ]
[nəviɾɑkɑn mɛɹ nəʃɑn]
𝄆 [tʰoʁ pʰoʁpʰoʁi tʰəʃnɑmu dɛm]
[tʰoʁ miʃt pɑnt͡sˀɑ hɑjɑstɑn ‖] 𝄇

[ɑmɛnɑjn tɛʁ mɑhə mi ɛ]
[mɑɾd mi ɑngɑm pit mɛrni ǀ]
𝄆 [bɑjt͡sʰ jɛɾɑni ǀ voɹ juɹ ɑzgi]
[ɑzɑtutʰjɑn kəzohvi ‖] 𝄇

한국어 번역[편집]

우리의 조국, 자유와 독립의
수백년 역사의 조국은,
𝄆 이제 그 자손들을 불러
자유와 독립의 아르메니아로 향하게 하네. 𝄇
이것이 당신의 깃발이라, 형제여,
내가 손으로 기워
𝄆 밤을 지새워 만든
눈물젖은 깃발이라. 𝄇
그 삼색기를 보라,
우리를 향한 가치 있는 상징이라.
𝄆 이제 적을 향해 비추어라.
아르메니아를 영원토록 빛나게 하리라. 𝄇
죽음은 어디에서나 같고
모든 사람은 죽으나, 한번뿐이니
𝄆 축복 받은 자는
저의 조국을 위하여 죽는 자로다. 𝄇

참고[편집]

  1. Հայաստանի Հանրապետության պետական խորհրդանիշերը: mfa.am
  2. Alexandre Siranossian, «Mer Hairénik, cet inconnu», Nouvelles d'Arménie Magazine, N. 143, Paris, France.
  3. ՀՀ պետական օրհներգը iravaban.net, 2013-05-24
  4. ÐРβè²ì²ðàôÂÚ²Ü ÆÜîºðܺî²ÚÆÜ ä²ÞîàÜ²Î²Ü ¾æ www.gov.am. 2007-10-11

외부 링크[편집]