아르메니아의 국가

위키백과, 우리 모두의 백과사전.
둘러보기로 가기 검색하러 가기

우리의 조국(~祖國,아르메니아어: Մեր Հայրենիք 메르 하이레니크)은 아르메니아의 국가이다. 미카옐 날반디안(아르메니아어: Միքայել Նալբանդյան)이 작사하였으며, 바르세그 카나치안(아르메니아어: Բարսեղ Կանաչյան)이 작곡하였다.

이 곡은 1918년부터 1920년까지 아르메니아 민주 공화국의 국가로써 사용한 적이 있었다. 그러나, 그 이전부터 시작되어 온 러시아의 지배가 다시 시작되면서 효력이 정지되었다.

1991년 7월 1일에 독립 아르메니아의 국가로 다시 태어났다.

아르메니아어 가사[편집]

아르메니아어 가사 음역 (KNAB 1993) 국제 음성 기호

Մեր Հայրենիք, ազատ անկախ,
Որ ապրել է դարեդար
Յուր որդիքը արդ կանչում են
Ազատ, անկախ Հայաստան։

Mer Hajrenikh, azat ankax,
Vor aprel e daredar
Jur vordikhy ard kančhum en
Azat, ankax Hajastan:

[mɛɹ hɑjɾɛnikʰ ɑzɑt ɑnkɑχ]
[voɹ ɑpɾɛl ɛ dɑɾɛdɑɹ]
[juɹ voɾdikʰə ɑɾd kɑnt͡ʃʰum ɛn]
[ɑzɑt ɑnkɑχ hɑjɑstɑn]

Ահա եղբայր քեզ մի դրոշ,
Որ իմ ձեռքով գործեցի
Գիշերները ես քուն չեղայ,
Արտասուքով լվացի։

Aha jeǧbajr khez mi droš,
Vor im dzeřkhov gorcechi
Gišernery jes khun čheǧaj,
Artasukhov lvachi:

[ɑhɑ jɛʁbɑjɹ kʰɛz mi dɾoʃ]
[voɹ im d͡zɛrkʰov goɾt͡sˀɛt͡sʰi]
[giʃɛɾnɛɾə jɛs kʰun t͡ʃʰɛʁɑj]
[ɑɾtɑsukʰov ləvɑt͡sʰi]

Նայիր նրան՝ երեք գոյնով,
Նուիրական մեր նշան
Թող փողփողի թշնամու դեմ
Թող միշտ պանծայ Հայաստան։

Najir nran jerekh gujnov,
Nvirakan mekh nšan
Thoǧ phoǧphoǧi thšnamu dem
Thoǧ mišt panca Hajastan:

[nɑjiɹ nɾɑn jɛɾɛkʰ gujnov]
[nviɾɑkɑn mɛɹ nʃɑn]
[tʰoʁ pʰoʁpʰoʁi tʰʃnɑmu dɛm]
[tʰoʁ miʃt pɑnt͡sˀɑ hɑjɑstɑn]

Ամենայն տեղ մահը մի է
Մարդ մի անգամ պիտ մեռնի,
Բայց երանի՝ որ յուրր ազգի
Ազատության կը զոհվի։[1]

Amenajn teǧ mahy mi e
Mard mi angam pit meřni,
Bajch jerani, vor jur azgi
Azatuthjan kzohvi:

[ɑmɛnɑjn tɛʁ mɑhə mi ɛ]
[mɑɾd mi ɑngɑm pit mɛrni]
[bɑjt͡sʰ jɛɾɑni voɹ juɹ ɑzgi]
[ɑzɑtutʰjɑn kəzohvi]


한국어 번역

우리의 조국과 자유와 독립은
오랜 세기 동안의 소원이었노라.
지금 우리의 자손들은 이렇게 외치리.
"자유로 독립한 아르메니아여!"

여기 우리 형제가 만들어 놓은
당신의 깃발이 있노라.
잠 못 드는 밤을 새워
눈물로 만들었다네.

삼색기를 보라.
우리를 향한 가치 있는 상징이라.
적을 향해 비추어라.
영원토록 영광스러우리.

죽음은 어디에서나 같고
사람은 한 번만 죽으니
조국의 자유를 위해
죽은 이에게 축복을 받으리라.

참고[편집]

외부 링크[편집]