스웨덴의 국가

위키백과, 우리 모두의 백과사전.

유구한 그대, 자유로운 그대(스웨덴어: Du gamla, Du fria 두 감라, 두 프리아[*])는 스웨덴의 국가이다. 가사는 1844년에 리카르드 뒤베크(Richard Dybeck)가 지었고, 곡은 스웨덴 전통 민요에서 온 것인데[1], 에드빈 칼스테니우스(Edvin Kallstenius)가 1933년 오케스트라용으로 편곡하였다.[2] 1866년에 국가로 제정되었다고 전해지나 그것을 뒷받침하는 근거는 발견되지 않은 상태이며, 최초의 관련 기록은 1893년에 오스카르 2세 시대에 이 노래가 연주되었다는 내용이다. 국가는 총 4절로 이루어져 있으나, 생략되어 1절 또는 2절까지만 연주되는 경우가 많다.[3][4][5][6][7]

스웨덴어 가사[편집]

스웨덴어[편집]

스웨덴어 표기
스웨덴어의 키릴 문자 표기
한글 표기
발음(IPA 표기)

Du gamla, Du fria, Du fjällhöga nord
Du tysta, Du glädjerika sköna!
Jag hälsar Dig, vänaste land uppå jord,
𝄆 Din sol, Din himmel, Dina ängder gröna. 𝄇

Du tronar på minnen från fornstora da'r,
då ärat Ditt namn flög över jorden.
Jag vet att Du är och Du blir vad Du var.
𝄆 Ja, jag vill leva, jag vill dö i Norden. 𝄇

Jag städs vill dig tjäna, mitt älskade land,
dig trohet till döden vill jag svära.
Din rätt skall jag värna med håg och med hand,
𝄆 din fana, högt den bragderika bära. 𝄇

Med Gud skall jag kämpa för hem och för härd
för Sverige, den kära fosterjorden.
Jag byter Dig ej, mot allt i denna värld
𝄆 Nej, jag vill leva jag vill dö i Norden. 𝄇[3][8]

Ду гамла, Ду фриа, Ду фьэллхёга норд
Ду тюста, Ду глэдьерика шёна!
Яг хэлсар Диг, вэнасте ланд уппаа йорд,
𝄆 Дин сол, Дин химмел, Дина энгдер грёна. 𝄇

Ду тронар паа миннен фраан форнштора да'р,
даа эрат Дитт намн флёг ёвер йорден.
Яг вет атт Ду эр о Ду блир вад Ду вар.
𝄆 Я, яг вилл лева, яг вилл дё и Норден. 𝄇

Яг стэдс вилл диг щэна, митт элскаде ланд,
диг трохет тилл дёден вилл яг свэра.
Дин рэтт скалл яг вэрна мед хааг о мед ханд,
𝄆 дин фана, хёгт ден брагдерика бэра. 𝄇

Мед Гуд скалл яг кэмпа фёр хем о фёр хэрд
фёр Сверье, ден кэра фостерйорден.
Яг бютер Диг эй, мот аллт и денна вэрлд
𝄆 Ней, яг вилл лева яг вилл дё и Норден. 𝄇

두 감라, 두 프리아, 두 피앨회가 노르드
두 튀스타, 두 글래제리카 쇼외나
여 핼사르 데이, 배나스테 란드 우포 요르드
𝄆 딘 솔, 딘 힘멜, 디나 앵데르 그뢰나 𝄇

두 트로나르 포 민넨 프론 포른스토라 다르
도 애라트 디트 남 플뢰그 외베르 요르덴
야그 베트 아트 두 애르 옥 두 블리르 바두 바르
𝄆 야, 약 빌 레바 야그 빌 되 이 노르덴 𝄇

약 스타드스빌 딕 탸나, 미트 알스카데 란드
딕 트로헤드 틸 도덴 빌 약 스바라:
딘 랏 스칼 약 바르나 메드 하그 오흐 메드 한드
𝄆 딘 파나, 호그트 덴 브라그뎨 리카 바라 𝄇

멕 구드 스칼 약 캄파, 포르 헴 오흐 포르 하르드,
포르 스베리예, 덴 카라 포스트르 요르덴
약 비테르 디그 엣, 못 알트 이 엔 바를드
𝄆 네이, 약 빌 레바 약 빌 도 이 노르덴 𝄇

[d̪ɵ̝˖βʲ gämˑl̪ä d̪ɵ̝˖β̥ʲ fɾ̥ɪ̝ʝä d̪ɵ̝˖β̥ʲ fjɛ̝l̪ˑhøə̯ɡä n̪ʊ̝βɖ ǀ]
[d̪ɵ̝˖β̥ʲ t̪ʰʏs̪ˑt̪ä d̪ɵ̝˖βʲ gɫ̪ɛ̝d̪jɛ̠ɾɪ̝ʝ̥kä ɧøə̯n̪ä ‖]
[jɒ̜ːɡ̊ hɛə̯l̪̊s̪ä ɖɪ̝ʝg vɛə̯n̪äs̪ˑt̪ɛ̠ l̪än̪ˑd̪ ɘ̞ᵝpːoə̯ jʊ̝βɖ ǀ]
𝄆 [d̪ɪ̝ʝ̥n̪̊ s̪ʊ̝βl̪ d̪ɪ̝ʝ̥n̪̊ hɪmˑɛ̠l̪ d̪ɪ̝ʝn̪ä ɛ̝ŋˑd̪ɛ̠ɹ gɾøə̯n̪ä ‖] 𝄇

[d̪ɵ̝˖β̥ʲ t̪ɾ̥ʊ̝βn̪äɹ̥ pʰoə̯ mɪn̪ˑɛ̠ɱ̊ fɾ̥oə̯ɱ̊ fʊ̝β̥ɳ̊ʂˑʈʊ̝βɾä d̪ɒ̜ːɹ ǀ]
[d̪oə̯ æːɾät̪ d̪̊ɪt̪ˑ n̪̊äɱˑ fl̪̊øə̯ɡ øə̯vɛ̠ɹ jʊ̝βɖɛ̠n̪ ‖]
[jɒ̜ːg veə̯t̪ ät̪ˑ d̪ɵ̝˖βʲ æːɹ ɔ d̪ɵ̝˖βʲ bl̪ɪ̝ʝɹ vɒ̜ːd̪ d̪ɵ̝˖βʲ vɒ̜ːɹ ǀ]
𝄆 [jɒ̜ː jɒ̜ːg vɪl̪ˑ l̪eə̯vä jɒ̜ːg vɪl̪ˑ d̪øə̯ ɪ̝ʝ n̪ʊ̝βɖɛ̠n̪ ‖] 𝄇

[jɒ̜ːɡ̊ s̪ˑt̪ɛ̝d̪̊s̪ v̥ɪl̪ˑ d̪ɪ̝ʝ̥ɡ̊ ɕɛə̯n̪ä mɪt̪ˑ ɛ̝l̪̊s̪käd̪ɛ̠ l̪än̪ˑd̪ ǀ]
[d̪ɪ̝ʝ̥ɡ̊ t̪ɾ̥ʊ̝β̥hɛ̠t̪ t̪ʰɪl̪ˑ d̪øə̯d̪ɛ̠ɱ vɪl̪ˑ jɒ̜ːɡ̊ s̪v̥æːɾä ‖]
[d̪ɪ̝ʝn̪ ɾɛ̝t̪ˑ s̪käl̪ˑ jɒ̜ːg væːɳä meə̯d̪̊ hoə̯g ɔ meə̯d̪ l̪än̪ˑd̪ ǀ]
𝄆 [d̪ɪ̝ʝ̥ɱ̊ fɒ̜ːn̪ä hœ̝ɡ̊t̪ d̪̊eə̯m bɾägd̪ɛ̠ɾɪ̝ʝ̥kä bæːɾä ‖] 𝄇

[meə̯d̪ gɵ̝˖β̥ʲd̪̊ s̪käl̪ˑ jɒ̜ːɡ̊ ɕɛ̝mˑpä føə̯ɹ̥ hɛ̝m ɔ føə̯ɹ̥ hɛə̯ɖ ǀ]
[føə̯ɹ̥ s̪v̥æɹjɛ̠ d̪eə̯n̪̊ ɕæːɾä fʊᵝs̪t̪ɛ̠ɹjʊ̝βɖɛ̠n̪ ‖]
[jɒ̜ːg bʏ̝ʝ̥ʷt̪ɛ̠ ɖɪ̝ʝg ɛ̝j mʊ̝β̥t̪ äl̪ˑt̪ ɪ̝ʝ d̪ɛ̝n̪ˑä vɛə̯ɖ ǀ]
𝄆 [n̪ɛ̝j jɒ̜ːg vɪl̪ˑ l̪eə̯vä jɒ̜ːg vɪl̪ˑ d̪øə̯ ɪ̝ʝ n̪ʊ̝βɖɛ̠n̪ ‖] 𝄇

한국어 해석[편집]

1절
유구한 그대, 자유로운 그대, 산높은 북녘의 그대,
말없는 그대, 기쁨과 아름다움의 그대여!
나는 그대를 노래하노라, 지구에서 가장 아름다운 땅이여,
𝄆 그대의 태양, 그대의 하늘, 그대의 푸른 초원을. 𝄇
2절
그대는 위대한 옛날의 기억 위에 군림하노라,
그대의 영광스런 이름이 땅 위에 비상하여 있을 때,
나는 그대가 어제와 같이 오늘 내일 존재할 것을 아나니,
𝄆 그렇도다, 나는 북녘 땅에서 살아가고 죽기를 원하노라. 𝄇
3절
나는 영원히 그대를 섬기리라, 나의 사랑하는 조국이여,
죽을 순간까지의 신의를 맹세하며,
그대의 권리는 나의 마음과 손으로 지키리니,
𝄆 그대의 깃발, 고결하게 높이 들리리라! 𝄇
4절
하나님과 함께 나는 고향과 보금자리를 위해 싸워야 하리,
스웨덴, 사랑하는 고향의 땅을 위해.
그대를 세상의 그 무엇과 바꿀 수 있으리오,
𝄆 아니, 나는 북녘 땅에서 살아가고 죽기를 원하노라! 𝄇

각주[편집]

  1. Eva Danielson; Märta Ramsten. “Du gamla, du friska – från folkvisa till nationalsång”. 《musikverket.se》 (스웨덴어). Svenskt visarkiv / Musikverket. 2017년 6월 3일에 확인함. 
  2. Holm, Anna Lena (August 1991). “Edvin Kallstenius”. 《musikverket.se》 (스웨덴어). Musik- och teaterbiblioteket / Musikverket. 2017년 10월 20일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2017년 6월 3일에 확인함. 
  3. Sweden (national anthem) NationalAnthems.info. 2013. Kendall, David.
  4. http://musikverket.se/svensktvisarkiv/artikel/du-gamla-du-friska/ Danielson, Eva; Ramsten, Märta. Du gamla, du friska – från folkvisa till nationalsång. musikverket.se. Svenskt visarkiv / Musikverket. Retrieved 3 June 2017.
  5. https://web.archive.org/web/20171020064144/http://musikverket.se/musikochteaterbiblioteket/arkivregistret/edvin-kallstenius-1881-1967/ Holm, Anna Lena. August 1991. Edvin Kallstenius. musikverket.se. Musik- och teaterbiblioteket / Musikverket. Archived from the original on 20 October 2017. Retrieved 3 June 2017.
  6. Sveriges Medeltida Ballader, Vol. 4:1, pp. 16-17
  7. http://cylinders.library.ucsb.edu/search.php?queryType=@attr%201=1016&query=Arvid+Asplund&num=1&start=2&sortBy=&sortOrder=ia Collections., University of California, Santa Barbara. Library. Department of Special (2005-11-16). Cylinder Preservation and Digitization Project. cylinders.library.ucsb.edu. Retrieved 2017-06-03.
  8. https://www.kungahuset.se/monarkinhovstaterna/kungligasymboler/musik/nationalsangen.4.19ae4931022afdcff3800017853.html Archived 2021년 1월 14일 - 웨이백 머신 Sveriges Kungahus. Nationalsången. Retrieved 2020-04-20.

외부 링크[편집]