벨라루스의 국가

위키백과, 우리 모두의 백과사전.

우리는 벨라루스인(벨라루스어: Мы, беларусы)은 벨라루스국가로, 국가의 원형은 벨로루시 SSR의 국가이다. 미하스 클림코비치가 작사, 니에셰르 사칼로프스키가 작곡하였다. 1995년에 사실상 국가로 제정되었으며, 2002년 공식 국가로 제정되었다.[1][2][3][4][5]

벨라루스어 가사[편집]

벨라루스어 가사[편집]

키릴문자
로마자
발음(IPA 표기)

Мы, беларусы – мірныя людзі,
Сэрцам адданыя роднай зямлі,
Шчыра сябруем, сілы гартуем
Мы ў працавітай, вольнай сям’і.

Прыпеў:
Слаўся, зямлі нашай светлае імя,
Слаўся, народаў братэрскі саюз!
𝄆 Наша любімая маці-Радзіма,
Вечна жыві і квітней, Беларусь! 𝄇

Разам з братамі мужна вякамі
Мы баранілі родны парог,
У бітвах за волю, бітвах за долю
Свой здабывалі сцяг перамог!

Прыпеў

Дружба народаў – сіла народаў –
Наш запаветны, сонечны шлях.
Горда ж узвіся ў ясныя высі,
Сцяг пераможны – радасці сцяг!

Прыпеў[1][2][3][4][6][7]

My, biełarusy – mirnyja ludzi,
Sercam addanyja rodnaj ziamli,
Ščyra siabrujem, siły hartujem
My w pracavitaj, volnaj siamji.

Prypiew:
Sławsia, ziamli našaj śvetłaje imia,
Sławsia, narodaw braterski sajuz!
𝄆 Naša lubimaja maci-Radzima,
Viečna žyvi i kvitniej, Biełaruś! 𝄇

Razam z bratami mužna viakami
My baranili rodny paroh,
U bitvach za volu, bitvach za dolu
Svoj zdabyvali ściah peramoh!

Prypiew

Družba narodaw – siła narodaw –
Naš zapavietny, sonečny šlach.
Horda ž uźvisiaw jasnyja vysi,
Ściah pieramožny – radaści ściah!

Prypiew

[mɨ ǀ bʲe̞ɫ̪ärus̪ɨ ǀ mʲirn̪ɨjä l̪ʲud̻͡z̪ʲi ǀ]
[s̪e̞rt̻͡s̪äm äd̪ːän̪ɨjä ro̞d̪n̪äj z̪ʲäml̪ʲi |]
[ʂʈ͡ʂɨrä s̪ʲäbruje̞m ǀ s̪ʲiɫ̪ɨ ɣärt̪uje̞m]
[mɨw prät̻͡s̪ävʲit̪äj ǀ vo̞l̪ʲn̪äj s̪ʲämji ‖]

[prɨpʲe̞w]
[s̪ɫ̪äws̪ʲä ǀ z̪ʲäml̪ʲi n̪äʂäj s̪ʲvʲe̞t̪ɫ̪äje̞ imʲä ǀ]
[s̪ɫ̪äws̪ʲä ǀ n̪äro̞d̪äw brät̪e̞rs̪kʲi s̪äjus̪ ‖]
𝄆 [n̪äʂä l̪ʲubʲimäjä mät̻͡s̪ʲi räd̻͡z̪ʲimä ǀ]
[vʲe̞ʈ͡ʂn̪ä ʐɨvʲi ji kvʲit̪n̪ʲe̞j ǀ bʲe̞ɫ̪ärus̪ʲ ‖] 𝄇

[räz̪äm z̪‿brät̪ämʲi muʐn̪ä vʲäkämʲi]
[mɨ bärän̪ʲil̪ʲi ro̞d̪n̪ɨ päro̞x |]
[β̞‿bʲit̪vaɣ z̪ä vo̞l̪ʲu ǀ bʲit̪vaɣ z̪ä d̪o̞l̪ʲu]
[s̪vo̞j z̪d̪äbɨväl̪ʲi s̪ʲt̻͡s̪ʲäx pe̞rämo̞x ‖]

[prɨpʲe̞w]

[d̪ruʐbä n̪äro̞d̪äw s̪ʲiɫ̪ä n̪äro̞d̪äw]
[n̪äʐˑz̪äpävʲe̞t̪n̪ɨ ǀ s̪o̞n̪ʲe̞ʈ͡ʂn̪ɨ ʂl̪ʲäx ‖]
[ɣo̞rd̪ä ʐ‿uz̪ʲvʲis̪ʲäw jäs̪n̪ɨjä vɨs̪ʲi ǀ]
[s̪ʲt̻͡s̪ʲäx pʲe̞rämo̞ʐn̪ɨ räd̪äs̪ʲt̻͡s̪ʲi s̪ʲt̻͡s̪ʲäx ‖]

[prɨpʲe̞w]

러시아어 가사[편집]

키릴문자 로마자

Мы, белорусы – мирные люди,
Сердцем преданные родной земле.
Искренне дружим, силы закаляем,
Мы в трудолюбивой, свободной семье.

Припев:
Славься, земли нашей светлое имя,
Славься, народов братский союз!
𝄆 Наша любимая мать-Отчизна,
Вечно живи и цвети, Беларусь! 𝄇

Вместе с братьями храбро веками
Мы защищали родной порог,
В битвах за волю, битвах за долю
Свое добывали знамя побед!

Припев

Дружба народов – сила народов –
Наш заветный, солнечный путь.
Гордо ж возвейся в ясные выси,
Знамя победное – радости флаг!

Припев[8]

My, bełorusy – mirnyje ludi,
Sierdciem priedannyje rodnoj ziemle.
Iskriennie družim, siły zakalajem,
My v trudolubivoj, svobodnoj siemje.

Pripiev:
Słavjsia, ziemli našiej svietłoje imia,
Słavjsia, narodov bratskij sojuz!
𝄆 Naša lubimaja matj-Otčizna,
Viečno živi i cvieti, Biełaruś! 𝄇

Vmiestie s bratjami hrabro viekami
My zaščiščali rodnoj porog,
V bitvah za volu, bitvah za dolu
Svoje dobyvali znamia pobied!

Pripiev

Družba narodov – siła narodov –
Naš zavietnyj, sołniečnyj putj.
Gordo ž vozviejsia v jasnyje vysi,
Znamia pobiednoje – radosti flag!

Pripiev

한국어 번역본[편집]

1절

우리는 벨라루스인, 평화로운 사람들
우리의 마음은 우리의 고향으로 향하리.
우리는 깊은 우정을 간직하고 우리의 힘을 얻으리.
근면 속의 자유로운 가족이여.

후렴

우리 조국의 빛나는 이름에 영광을,
우리 국민들의 형제로운 화합에 영광을!
우리가 사랑하는 모국,
영원히 번영하라. 그대, 벨라루스여!

2절

우리의 형제들과 함께, 수백년 동안 우리는
용감하게 우리의 보금자리의 경계를 지켰네.
자유와 우리의 운명을 위한 전투들에서
우리는 승리의 깃발을 쟁취했다네!

후렴

우리 조국의 빛나는 이름에 영광을,
우리 국민들의 형제로운 화합에 영광을!
우리가 사랑하는 모국,
영원히 번영하라. 그대, 벨라루스여!

3절

사람들의 우애는 그들의 힘이며
그것은 우리의 성스러운 빛나는 길일세.
맑고 푸른 하늘 아래 자랑스럽게 휘날려라,
승리의 깃발이여, 태양의 깃발이여!

후렴

우리 조국의 빛나는 이름에 영광을,
우리 국민들의 형제로운 화합에 영광을!
우리가 사랑하는 모국,
영원히 번영하라. 그대, 벨라루스여!

각주[편집]

  1. Belarus – My Belarusy, NationalAnthems.me
  2. Государственная символика Республики Беларусь, Президент Республики Беларусь
  3. Государственная символика — Государственный флаг Республики Беларусь, Министерство иностранных дел Республики Беларусь, mfa.gov.by
  4. Belarus, NationalAnthems.info, 2013. Kendall, David
  5. Когда авторы будут вскрыты..., Беларусь Сегодня, 2001-01-09. СКАЛАБАН, Виталий. Советская Белоруссия.
  6. https://www.gl5.ru/gimn-respubliki-belarus.html
  7. Герб, флаг, гимн. Государственные символы Республики Беларусь. ISBN 9785040448951. Ванина, Ольга. 2017-09-05
  8. Гимн Республики Беларусь текст песни(слова), GL5.RU, Yandex

국가 듣기[편집]