스리랑카의 국가

위키백과, 우리 모두의 백과사전.

조국 스리랑카(신할라어로 ශ්‍රී ලංකා ජාතික ගීය, (한국어 독음:스리랑카 마타) 타밀어: ஸ்ரீ லங்கா தாயே)는 스리랑카국가이다. 아난다 사마라쿤신할라어로 작사했다. 1951년 11월 22일 국가로 제정되었다.

가사[편집]

신할라어 (라틴 문자 기록)[편집]

Sri Lanka Matha, apa Sri Lanka,
Namo Namo Namo Namo Matha.
Sundara siri barini,
Surendi athi Sobamana Lanka
Dhanya dhanaya neka mal pala thuru piri, Jaya bhoomiya ramya.
Apa hata sapa siri setha sadana, jeevanaye Matha!
Piliganu mena apa bhakti pooja,
Namo Namo Matha.
Apa Sri Lanka,
Namo Namo Namo Namo Matha,
apa Sri Lanka, Namo Namo Namo Namo Matha.
Obave apa vidya, Obamaya apa sathya
Obave apa shakti, Apa hada thula bhakti
Oba apa aloke, Aapage anuprane
oba apa jeevana ve, Apa muktiya obave
Nava jeevana demine
Nnithina apa Pubudu karan matha
Gnana veerya vadavamina ragena yanu
mena jaya bhoomi kara
Eka mavekuge daru kala bavina
yamu yamu wee nopama
Prema vada sama bheda durara da Namo Namo Matha
Apa Sri Lanka,
Namo Namo Namo Namo Matha.
Apa Sri Lanka,
Namo Namo Namo Namo Matha!

신할라어 (스리랑카 문자)[편집]

ශ්‍රී ලංකා මාතා

අප ශ්‍රී... ලංකා නමෝ නමෝ නමෝ නමෝ මාතා

සුන්දර සිරිබරිනි සුරැඳි අති සෝබමාන ලංකා

ධාන්‍ය ධනය නෙක මල් පලතුරු පිරි ජය භුමිය රම්‍යා

අප හට සැප සිරි සෙත සදනා ජීවනයේ මාතා

පිළිගනු මැන අප භක්තී පූජා

නමෝ නමෝ මාතා

අප ශ්‍රී... ලංකා නමෝ නමෝ නමෝ නමෝ මාතා



ඔබ වේ අප විද්‍යා

ඔබ මය අප සත්‍යා

ඔබ වේ අප ශක්ති

අප හද තුළ භක්ති

ඔබ අප ආලෝකේ

අපගේ අනුප්‍රාණේ

ඔබ අප ජීවන වේ

අප මුක්තිය ඔබ වේ

නව ජීවන දෙමිනේ නිතින අප පුබුදු කරන් මාතා

ඥාන වීර්ය වඩවමින රැගෙන යනු මැන ජයභූමී කරා

එක මවකගේ දරුකැල බැවිනා යමු යමු වී නොපමා

ප්‍රේම වඩා සැම හේද දුරැර දා නමෝ නමෝ මාතා

අප ශ්‍රී... ලංකා නමෝ නමෝ නමෝ නමෝ මාතා.....

타밀어[편집]

ஸ்ரீ லங்கா தாயே - நம் ஸ்ரீ லங்கா
நமோ நமோ நமோ நமோ தாயே
நல்லெழில் பொலி சீரணி
நலங்கள் யாவும் நிறை வான்மணி லங்கா
ஞாலம் புகழ் வள வயல் நதி மலை மலர்
நறுஞ்சோலை கொள் லங்கா
நமதுறு புகலிடம் என ஒளிர்வாய்
நமதுதி ஏல் தாயே
நமதலை நினதடி மேல் வைத்தோமே
நமதுயிரே தாயே - நம் ஸ்ரீ லங்கா
நமோ நமோ நமோ நமோ தாயே
நமதாரருள் ஆனாய்
நவை தவிர் உணர்வானாய்
நமதோர் வலியானாய்
நவில் சுதந்திரம் ஆனாய்
நமதிளமையை நாட்டே
நகு மடி தனையோட்டே
அமைவுறும் அறிவுடனே
அடல்செறி துணிவருளே - நம் ஸ்ரீ லங்கா
நமோ நமோ நமோ நமோ தாயே
நமதோர் ஒளி வளமே
நறிய மலர் என நிலவும் தாயே
யாமெல்லாம் ஒரு கருணை அனைபயந்த
எழில்கொள் சேய்கள் எனவே
இயலுறு பிளவுகள் தமை அறவே
இழிவென நீக்கிடுவோம்
ஈழ சிரோமணி வாழ்வுறு பூமணி
நமோ நமோ தாயே - நம் ஸ்ரீ லங்கா
நமோ நமோ நமோ நமோ தாயே

영어 해석[편집]

Thou Mother Lanka,
Oh Mother Lanka we salute, salute, salute, salute Thee!
Plenteous in prosperity, Thou,
Beauteous in grace and love,
Laden with grain and luscious fruit,
And fragrant flowers of radiant hue,
Giver of life and all good things,
Our land of joy and victory,
Receive our grateful praise sublime, we worship, worship Thee.
Oh Mother Lanka! We salute, salute, salute, salute Thee!

Thou gavest us Knowledge and Truth, Thou art our strength and inward faith, Our light divine and sentient being, Breath of life and liberation. Grant us, bondage free, inspiration. Inspire us for ever.

In wisdom and strength renewed,
Ill-will, hatred, strife all ended,
In love enfolded, a mighty nation
Marching onward, all as one,
Lead us, Mother, to fullest freedom, we worship, worship Thee
Oh Mother Lanka! We salute, salute, salute, salute Thee!

한국어 번역[편집]

친애하는 조국 스리랑카여.
모국으로서 조국의 번영을 마음것 그대로 충성하라.
신의 보전함을 정의를 지켜내리라.
번영 속에 풍요로움이 넘치리라.
아름다움 속에 우아함과 사랑이 넘치리라.
과거와 함께 더욱 빛나리라.
꽃의 향기가 넘치는 땅이여.
눈부신 생명을 가진 땅이여.
기쁨과 승리를 가진 땅이여.
장엄한 모국을 찬미하리라.
모국으로서 조국의 번영을 그대로 충성하리라.
그대로 진위를 판단하고, 그뒤에 세월을 흘리라.
재주함을 솜씨로서 활력하자. 안으로 보태고 확신하리.
만인의 빛을 신에게 바치고, 지각력이 있음을 살아남으라.
생명으로 삶을 해방시키라.
노예의 처지에서 자유롭고 창조적으로 용인하라.
끊임없는 짐을 위해 고취하라.
현명안에서 세기를 보태고 회복하라.
원하는 충돌을 끝내리라.
국민은 마음껏 누리고, 위대하는 애정을 감싸리라.
전진하고 나아가듯이 하나를 선택하라.
모국을 이끌고 끝까지 자유를 쟁취하여 그대로 숭배하라.
모국으로서 조국의 번영을 마음것 그대로 충성하라.