몰디브의 국가

위키백과, 우리 모두의 백과사전.
이동: 둘러보기, 검색

가우밀 살람(디베히어: ޤައުމީ ސަލާމް; 조국의 인사)은 몰디브국가이다. 모하메드 자멜 디디가 작사, 스리랑카의 음악가인 W.D. Amaradeva가 작곡하였다.

디베히어 가사[편집]

1
ޤައުމީ މިއެކުވެރިކަން މަތީ ތިބެގެން ކުރީމެ ސަލާމް (가우메 미 에쿠베리칸 마테 티베겐 쿠레메 살람)
ޤައުމީ ބަހުން ގިނަހެޔޮ ދުޢާ ކުރަމުން ކުރީމެ ސަލާމް (가우메 바훈 기나 헤요 두아 쿠라문 쿠레메 살람)
ޤައުމީ ނިޝާނަށް ޙުރުމިތާއެކު ބޯލަންބައި ތިބެގެން (가우메 니샤낭 후르마타 에쿠 도 람바이 티베겐)
އައުދާނަކަން ލިބިގެން އެވާދިދައަށް ކުރީމެ ސަލާމް (아우다나칸 리비겐 에 바 디다아크 쿠에메 살람)
2
ނަސްރާ ނަސީބާ ކާމިޔާބުގެ ރަމްޒަކަށް ހިމެނޭ (나스라 나시바 카미야부게 람자캉 히메네)
ފެއްސާ ރަތާއި ހުދާ އެކީފެނުމުން ކުރީމެސަލާމް (페사 라타이 후다 에키 페누문 쿠이메 살람)
ފަޚްރާ ޝަރަފް ގައުމަށް އެހޯދައިދެއްވި ބަތަލުނަށް (파크라 샤라프 가브망 에 후다이 데비 바탈룬나)
ޒިކްރާގެ މަތިވެރި ޅެންތަކުން އަޑުގައި ކުރީމެ ސަލާމް (지크라게 마티베리 렌타쿤 아두가이 쿠이메 살람)
ދިވެހީންގެނަން މޮޅުވުން އެދިތިބެ ކުރީމެ ސަލާމް (디베힌제 움마이 쿠리 아라이 실마 살라마투가이)
(디베힌제 난 몰루 분 에다이 티베겐 쿠리메 살람)
3
މިނިވަންކަމާ މަދަނިއްޔަތާ ލިބިގެން މިޢާލަމުގާ (미니반카마 마다니야타 리비겐 미알라무가이)
ދިނިގެން ހިތާމަތަކުން ތިބުންއެދިގެން ކުރީމެ ސަލާމް (디니겐 히타마타쿤 디분 엗겐 쿠리메 살람)
ދީނާއި ވެރިންނަށް ހެޔޮހިތުން ހުރުމަތް އަދާކުރަމުން (디나이 베리낭 헤요 히툰 후르마이 아다 쿠라문)
ސީދާ ވަފާތެރިކަންމަތީ ތިބެގެން ކުރީމެ ސަލާމް (시다 바파테리칸 마티 티베겐 쿠리메살람)
ދައުލަތުގެ އަބުރާ ޢިއްޒަތާ މަތިވެރި އަބަދަށް (다블라투게 아부라 이자타 메티베리 베겐 아바다)
އައުދާނަވުން އެދި ހެޔޮދުޢާ ކުރަމުން ކުރީމެ ސަލާމް. (아우다나 분 에디 헤요 두아 쿠라문 쿠리메 살람)

해석[편집]

1
우리 조국에 대해 우리는 거룩한 경의를 표하리.
조국에 좋은 소원이 있기를, 조국에 경의를 표하리.
조국 앞에서는 고개를 숙이는구나.
깃발 앞에 우리는 모두 경의를 표하리.
언젠가 운과 승리는 이루어진다고.
녹색과 빨강과 흰색이 우리 깃발의 상징이리라.
2
조국과 명예의 영웅을 위한 그 아름다운 긍지는
우리의 기억 속에서 영원히 잊혀지지 못하리라.
몰디브 주민들의 행진을 조국이 지켜 주는구나.
몰디브 사람들의 이름은 더욱 귀중해 지는구나.
우리는 경의를 표할 때 더욱 경의를 표하리라.
3
조국의 자유 안에서 전 세계가 움직이네.
자유를 위해 우리는 조국에 경의를 표하리라.
우리의 지도자인 알라께서 우리를 축복하시네.
정직과 진실이 우리 마음에 경의를 표하게 하네.
조국의 행진 안에서는 명예와 존경이 있으리라.
좋은 소원을 위해, 우리는 조국에 경의를 표하리.

바깥 고리[편집]