아프가니스탄의 국가

위키백과, 우리 모두의 백과사전.
이동: 둘러보기, 검색

국가(파슈토어: ملی سرود 밀리 수루드, 페르시아어: سرود ملی 수르드 에멜리)는 아프가니스탄국가이다. 1973년 제정된 이래 현재의 것은 2006년 제정되었다.

가사[편집]

2006년 이후의 버전[편집]

دا وطن افغانستان دی
دا عزت د هر افغان دی
کور د سولی کور د توری
هر بچی یی قهرمان دی
دا وطن د تولو کور دی
د بلوچو د ازبکو
د پشتون او هزاره وو
د ترکمنو د تاجکو
ورسره عرب، گوجر دی
پامیریان، نورستانیان
براهوی دی، قزلباش دی
هم ایماق، هم پشه ییان
دا هیواد به تل زلیژی
لکه لمر پرشنه آسمان
په سینه کی د آسیا به
لکه زره وی جاویدان
نوم د حق مودی رهبر
وایو الله اکبر وایو الله اکبر


독음[편집]

Dā watan Afγānistān dai,
dā izat də har Afγān dai
Kor də sole, kor də ture,
har bačai ye qahramān dai
Dā watan də ttolo kor dai,
də Baločo, də Uzbəko
də Pax̌tun aw Hazārawo,
də Turkməno, də Tāǰəko
Wər sara Arəb, Guǰər di,
Pāmiryān, Nuristānyān
Brāhuwi di, Qizilbāsh di,
ham Aymāq, ham Pašāyān
Dā hiwād ba təl dzaleγ̌i,
ləka lmar pər šnə āsmān
Pə sine ke də Āsyā ba,
ləka zrrə wi ǰāwidān
Num də haq mo dai rahbar,
Wāyu Allāhu Akbar,
Wāyu Allāhu Akbar,
Wāyu Allāhu Akbar

해석[편집]

이 땅은 아프가니스탄 모든 아프간인의 자랑 평화의 땅,검의 토지 모든 후손이 다 용감한땅

여기는 모든 민족의 나라 발로하인,우즈벡인의 파슈툰족과 하자라족의 튀르크맨족과 타지크족의 땅

이곳에는 아랍인, 구자르족, 파지르족, 누르수탄족, 브라후이족,키질부쉬족, 아이마키족과 파사이족이 함께 어우러져 살고 있노라

이 땅은 영원히 밝게 빛나리라 파란 하늘에 떠있는 태양같이 아시아의 심장에서 영원히 아시아의 심장으로 남으리라

우리는 한 분의 신을 모시니 우리는 모두 외친다! 알라는 위대하시다! 우리는 모두 외친다! 알라는 위대하시다! 우리는 모두 외친다! 알라는 위대하시다

1992-2006년 버전[편집]

가사[편집]

1절
قلعه اسلام قلب اسیا جاویدان
ازاد خاک اریا
زادگاه قهرمانان دلیر
سنگررزمنده مردان خدا
후렴
الله اکبر الله اکبرالله اکبر الله اکبر
2절
بنداستبدادراازهم گسست
تیغ ایمانش به میدان جهاد
ملت ازاده افغانستان
در جهان زنجیرمحکومان شکست
3절
پرچم ایمان به بام مابود
سرخط قران نظام ما بود
وحدت ملی مرام مابود
همصداوهمنواباهم روان
4절
ای وطن درنورقانون خدا
شادزی ازادزی ابادزی
مردم سرگشته راشورهنما
مشعل ازادگی رابرفراز

로마자 풀이[편집]

1절
Qal’a-ye Islam, qalb-e Asiya,
Jawidan azad khak-e Ariya,
Zadgah-e qahramanan-e bozorg,
Sangar-e razmande-ye mardan-e khoda
후렴
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.
2절
Tigh-e imanash be meydan-e jihad,
Band-e estebdad-ra az ham gozast
Mellat-e azade Afghanistan
Dar jehan zanjir-e mahkuman shekest.
3절
Sar-e khatt-e qur’an nizam-e ma bowad,
Parcham-e iman be bam-e ma bowad,
Ham seda o-ham nawa ba ham rawan,
Wahdat-emelli muram-e ma bowad.
4절
Shad zey, azad zey, abad zey,
Ey watan dar nur-e qanun-e khoda.
Mash’al-e azadegi-ra bar firaz,
Mardom-e sar-goshte-ra shou rahnama.

1978-1992년 버전[편집]

가사[편집]

후렴
گرم شاه لا گرم شاه
تا ا ی مقدس لامارا
ای دا آزادی لامارا
ای دا نکمارغی لامارا
1절
موژ پاتوفانونوکای
پری کرا دا بار لارا
هم دا تورو شپو لارا
هم ده رانای لارا
سرا ده سرباز لارا
پاکا ده رور لارا

로마자 풀이[편집]

후렴
Garam shah lā garam shah
Ta e muquadas lamara
E da-āzādī lamara
E da-nekmarghī lamara.
1절
Muzh patūfānunokē
Prī kra da-barī lāra
Ham da-toro shpo lāra
Ham da-ranāī lāra
Sra da-sarbāzī lāra
Paka da-rorī lāra.
2절
Dā inqilābī vatan
Os da-kārgarāno de
Dagha da-zmaro mīrās
Os da-bāzgarāno de
Ter-so da-sitam daur
Vār da-mazdūrāno de.
3절
Muzh pa-nārīvālo-ke
Sola au urūrī ğvārū
Muzhan ziyār istunko-ta
Parākha āzādī ğvārū
Muzh varta dode ğvārū
Kor ğvārū kālī ğvārū.

해석[편집]

후렴
열정적으로, 더 열정적으로 오거라
신성한 해는 너일 것이다
태양의 자유여
행운의 태양이여.
1절
우리는 폭풍을 넘어
도로의 끝가지 왔다네.
우리는 좁은 길과 어둠을 뚫고 나왔다네
빛이 나는 도로여
승리의 붉은 도로여,
순수한 형제애의 길이여.
2절
우리의 혁명의 조국이여
지금, 노동자들과 손을 잡으리라
사자의 유산은
농민의 것이라네
압정의 세대는 지났도다
노동자들이여, 오거라.
3절
우리는 평화와 형제애를 원하네
온 세상의 인민들 속에서.
모두의 감사를 원하며
우리는 자유를 외치네.
우리는 그들에게 빵을 원하고,
우리는 집과 옷을 원하네.

1973-1978년 버전[편집]

가사[편집]

څو چي ده ځمکه او اسمان وي
څو چي دا جهان ودان وي
څو چي ژوندي په دي جهان وي
څو چي پاتي يو افغان وي
تل به دا افغانستان وي
تل دي وي افغانستان ملت
تل دي وي جمهوريت
تل دي وي ملي وهدت
تل دي وي افغان ملي جمهوريت
تل دي وي افغان ملت جمهوريت ملي وهدت ملي وهدت

로마자 풀이[편집]

So Che Da Mezaka Asman Wee
So Che Da Jahan Wadan Wee
So Che Jowand Pa De Jahan Wee
So Che Pati Yaw Afghan Wee
Tel Ba Da Afghanistan Wee
Tel De Wee Afghanistan Melat
Tel De Wee Jumhouriat
Tel De Wee Meli Wahdat
Tel De Wee Afghan Meli Jumhouriat
Tel De Wee Afghan Mellat Jumhouriat Meli Wahdat – Meli Wahdat

해석[편집]

그곳의 지구와 천국은 영원하리
오래도록 세계를 지켰다네.
세계의 삶이여 영원하리
아프가니스탄은 오래도록 숨을 쉰다네.
아프가니스탄이여, 그대여,
아프가니스탄이여 영원하리.
공화국이여 영원하리.
오래도록 우리가 연합할 때면
아프가니스탄 공화국을
연합하리, 연합하리라.

바깥 고리[편집]