필리핀의 국가

위키백과, 우리 모두의 백과사전.

선택된 땅(타갈로그어: Lupang Hinirang 루팡 히니랑, 영어: Land of the morning, 스페인어: Tierra adorada)은 필리핀의 국가이다. 호세 팔마(1876–1903)가 작사했다.[1][2]

가사[편집]

타갈로그어 가사[편집]

로마자 키릴문자 타우수그어 발음(IPA 표기) 바이바이인

Bayang magiliw,
Perlas nang silanganan,
Alab ang puso
Sa dibdib mo'y buhay.

Lupang hinirang,
Duyan ka nang magiting,
Sa manlulupig
Di ka pasisiil.

Sa dagat at bundok,
Sa simoy at sa langit mong bughaw,
May dilag ang tula
At awit sa paglayang minamahal.

Ang kislap nang watawat mo'y
Tagumpay na nagniningning;
Ang bituin at araw niya,
Kailan pa ma'y di magdidilim.

Lupa nang araw, nang luwalhati't pagsinta,
Buhay ay langit sa piling mo;
Aming ligaya na 'pag may mang-aapi,
Ang mamatay nang dahil sa iyo.[2]

Баянг магилив,
Перлас нанг силанганан,
Алаб анг пусо
Са дибдиб мой бухай.

Лупанг хиниранг,
Дуян ка нанг магитинг,
Са манлулупиг
Ди ка пасисиил.

Са дагат ат бундок,
Са симой ат са лангит монг бугхав,
Май дилаг анг тула
Ат авит са паглаянг минамахал.

Анг кислап нанг ватават мой
Тагумпай на нагнинингнинг;
Анг битуин ат арав ния,
Каилан па май ди магдидилим.

Лупа нанг арав, нанг лувалхатит пагсинта,
Бухай ай лангит са пилинг мо;
Аминг лигая на 'паг май манг-аапи,
Анг маматай нанг дахил са иё.

باياڠ ماگيليو
پرلاس ڠ سيلاڠانان
الاب ڠ پوس
سا ديبديب مي بوهاي

لوپاڠ هينيراڠ
دويان كا ڠ ماگيتيڠ
سا مانلولوپيگ
دي كا پاسيسيعيل

سا داگات ات بوندك
سا سيمي ات سا لاڠيت مڠ بوگهاو
ماي ديلاگ اڠ تولا
ات اويت سا پاگلاياڠ ميناماهال

اڠ كيسلاپ ڠ واتاوات مي
تاگومپاي نا ناگنينيڠنيڠ
اڠ تيتوعين ات اراو نىيا
كاعيلان پا ماي دى ماگديديليم

لوپا ڠ اراو، ڠ لووالهاتيت پاگسينتا
بوهاي اي لاڠيت سا پيليڠ م
امين ليگايا نا پاگ ماي ماڠعاعاپى
اڠ ماماتاي ناڠ داهيل سا ئي

[ˈba.jɐŋ mɐ.ˈɡi.lɪʊ̯]
[ˈpeɾ.lɐs nɐŋ sɪ.lɐ.ˈŋa.nɐn]
[ˈa.lɐb nɐŋ ˈpu.so(ʔ)]
[sa dɪb.ˈdib moɪ̯ ˈbu.haɪ̯]

[ˈlu.pɐŋ hɪ.ˈni.ɾɐŋ]
[ˈdu.jɐn k(x)ɐ nɐŋ mɐ.ˈɡi.tɪŋ]
[sa mɐn.lʊ.ˈlu.pɪg]
[ˈdi(ʔ) k(x)ɐ pɐ.sɪ.sɪ.ˈʔil]

[sa ˈda.gɐt ʔɐt bʊn.ˈdok]
[sa ˈsi.moj ʔɐt sa ˈla.ŋɪt moŋ bʊɡ.ˈhaʊ̯]
[maj dɪ.ˈlaɡ ˈʔaŋ tʊ.ˈla]
[ʔɐt ˈʔa.wɪt sa pɐ.gla.jɐŋ mɪ.nɐ.mɐ.ˈhal]

[ˈʔaŋ kɪs.ˈlap nɐŋ wɐ.ˈta.wɐt moɪ̯]
[tɐ.ˈgum.pɐj na nɐg.nɪ.nɪŋ.ˈniŋ]
[ˈʔaŋ bɪ.tʊ.ˈ(ʔ)in ʔɐt ˈʔa.ɾɐʊ̯ ɲa]
[k(x)ɐɪ̯.ˈlan pɐ maɪ̯ ˈdi(ʔ) mɐg.dɪ.dɪ.ˈlim]

[ˈlu.pɐ(ʔ) nɐŋ ˈʔa.ɾɐʊ̯ nɐŋ lwɐl.ˈha.tɪt pɐɡ.ˈsin.tɐ]
[ˈbu.haɪ̯ (ʔ)aɪ̯ ˈla.ŋɪt sa ˈpi.lɪŋ mɔ]
[ʔɐ.ˈmiŋ lɪ.ˈga.jɐ na pɐɡ maj mɐŋ ʔɐ.ʔɐ.ˈpi]
[ˈʔaŋ mɐ.mɐ.ˈtaj nɐŋ ˈda.hɪl sa jɔ]

ᜊᜌᜅ᜔ ᜋᜄᜒᜎᜒᜏ᜔᜵
ᜉᜒᜇ᜔ᜎᜐ᜔ ᜈᜅ᜔ ᜐᜒᜎᜅᜈᜈ᜔᜵
ᜀᜎᜊ᜔ ᜈᜅ᜔ ᜉᜓᜐᜓ᜵
ᜐ ᜇᜒᜊ᜔ᜇᜒᜊ᜔ ᜋᜓᜌ᜔ ᜊᜓᜑᜌ᜔᜶

ᜎᜓᜉᜅ᜔ ᜑᜒᜈᜒᜇᜅ᜔᜵
ᜇᜓᜌᜈ᜔ ᜃ ᜈᜅ᜔ ᜋᜄᜒᜆᜒᜅ᜔᜵
ᜐ ᜋᜈ᜔ᜎᜓᜎᜓᜉᜒᜄ᜔᜵
ᜇᜒ ᜃ ᜉᜐᜒᜐᜒᜁᜎ᜔᜶

ᜐ ᜇᜄᜆ᜔ ᜀᜆ᜔ ᜊᜓᜈ᜔ᜇᜓᜃ᜔᜵
ᜐ ᜐᜒᜋᜓᜌ᜔ ᜀᜆ᜔ ᜐ ᜎᜅᜒᜆ᜔ ᜋᜓᜅ᜔ ᜊᜓᜄ᜔ᜑᜏ᜔᜵
ᜋᜌ᜔ ᜇᜒᜎᜄ᜔ ᜀᜅ᜔ ᜆᜓᜎ᜵
ᜀᜆ᜔ ᜀᜏᜒᜆ᜔ ᜐ ᜉᜄ᜔ᜎᜌᜅ᜔ ᜋᜒᜈᜋᜑᜎ᜔᜶

ᜀᜅ᜔ ᜃᜒᜐ᜔ᜎᜉ᜔ ᜈᜅ᜔ ᜏᜆᜏᜆ᜔ ᜋᜓᜌ᜔᜵
ᜆᜄᜓᜋ᜔ᜉᜌ᜔ ᜈ ᜈᜄ᜔ᜈᜒᜈᜒᜅ᜔ᜈᜒᜅ᜔᜵
ᜀᜅ᜔ ᜊᜒᜆᜓᜏᜒᜈ᜔ ᜀᜆ᜔ ᜀᜇᜏ᜔ ᜈᜒᜌ᜵
ᜃᜁᜎᜈ᜔ ᜉ ᜋᜌ᜔ ᜇᜒ ᜋᜄ᜔ᜇᜒᜇᜒᜎᜒᜋ᜔᜶

ᜎᜓᜉ ᜈᜅ᜔ ᜀᜇᜏ᜔᜵ ᜈᜅ᜔ ᜎᜓᜏᜎ᜔ᜑᜆᜒᜆ᜔ ᜉᜄ᜔ᜐᜒᜈ᜔ᜆ᜵
ᜊᜓᜑᜌ᜔ ᜀᜌ᜔ ᜎᜅᜒᜆ᜔ ᜐ ᜉᜒᜎᜒᜅ᜔ ᜋᜓ᜵
ᜀᜋᜒᜅ᜔ ᜎᜒᜄᜌ ᜈ ᜉᜄ᜔ ᜋᜌ᜔ ᜋᜅ᜔ᜀᜀᜉᜒ᜵
ᜀᜅ᜔ ᜋᜋᜆᜌ᜔ ᜈᜅ᜔ ᜇᜑᜒᜎ᜔ ᜐ ᜁᜌᜓ᜶[3]

영어 가사[편집]

Land of the morning
Child of the sun returning
With fervor burning
Thee do our souls adore.
Land dear and holy
Cradle of noble heroes
Ne’er shall invaders
Trample thy sacred shores.
Ever within thy skies and through thy clouds
And o’er thy hills and seas
Do we behold the radiance feel the throb
Of glorious liberty.
Thy banner dear to all our hearts
Its sun and stars alight
Oh, never shall its shining fields
Be dimmed by tyrants might!
Beautiful land of love, o land of light
In thine embrace ’tis rapture to lie
But it is glory ever, when thou art wronged
For us thy sons to suffer and die.[4][5]

스페인어 가사[편집]

Tierra adorada
Hija del sol de Oriente,
Su fuego ardiente
en ti latiendo está.
¡Patria de amores!
Del heroismo cuna,
Los invasores
No te hollarán jamás.
En tu azul cielo, en tus auras,
En tus montes y en tu mar
Esplende y late el poema
De tu amada libertad.
Tu pabellón, que en las lides
La victoria iluminó,
No verá nunca apagados
Sus estrellas y su sol.
Tierra de dichas, del sol y de amores,
En tu regazo dulce es vivir.
Es una gloria para tus hijos,
Cuando te ofenden, por ti morir.[6][7]

해석[편집]

타갈로그어 영어 스페인어

사랑스러운 땅이여,
동방의 진주여,
마음속의 열정은,
그대 가슴에 오래도록 살아 있으리.

선택받은 땅이여,
그대, 용감의 요람이여.
정복자 앞에서
그대는 항복하지 않으리.

바다와 산을 넘어,
공기와 푸른 하늘을 넘어,
사랑스러운 자유 속에서
시와 노래의 훌륭함을 찾으리라.

불타오르는 깃발은
승리를 빛나게 하고.
그대의 별과 태양은 희미하지만
영원하리라.

영광스럽고 사랑스러운 태양의 나라여,
그대 품 안에 천국이 있네
누군가 그대를 위협할 때,
이 목숨 기꺼이 그대에게 바치리라.

아침의 땅이여,
태양의 아이들이 돌아오네,
화려하게 불타는,
우리의 영혼이 그대를 숭배하리.

사랑하는 거룩한 땅이여,
고귀한 영웅의 요람은,
어떠한 침입자도,
그대의 바다를 짓밟지 않으리.

그대의 하늘과 구름 사이로,
그리고 그대의 언덕과 바다 사이로.
심장이 뛰는 빛은,
영광스런 자유일세.

우리 모두의 마음속에서 가장 소중한 깃발에
태양과 별들이 쏟아지네.
오, 그대의 빛나는 들판은,
폭군앞에서 어두워지네!

사랑스럽고 아름답고 빛나는 땅이여,
그대 품안에 안기면 거짓말 할수가 없네.
하지만 그것은 당신이 잘못을 당할 때 영광이네.
그대의 아들들에게, 희생하는 우리를 위해.

사랑스러운 땅이여
동방의 딸이여,
그대의 열정은
너를 좋아한다네.

열정이 넘치는 조국이여
제국주의의 요람은,
침략자를
절대로 찾을 수 없다네.

푸른 하늘의 너의 기운을,
너의 산과 바다는
당신이 사랑하는 자유에서
시를 쓰거라.

어떤 뚜껑에라도 당신의 깃발을,
빛나는 사랑을,
그대의 별과 일을
배웅하지 않네.

이 땅, 토지, 그리고 사랑은,
그대의 기쁨과도 같네.
하나의 영광을 아들에게,
죽을 때까지.

각주[편집]

  1. http://www.nationalanthems.info/ph.htm Philippines. nationalanthems.info. Kendall, David. 2013.
  2. http://www.officialgazette.gov.ph/1998/02/12/republic-act-no-8491/ Archived 2020년 12월 17일 - 웨이백 머신 Republic Act No. 8491z February 12, 1998. An Act prescribing the Code of the National Flag,Anthem, Motto, Coat-of-Arms and other heraldic items and devices of the Philippines.
  3. https://commons.m.wikimedia.org/wiki/File:Lupang-hinirang_baybayin.png
  4. https://opinion.inquirer.net/72558/lupang-hinirang-or-bayang-magiliw Ocampo, Ambeth R. March 14, 2014. 'Lupang Hinirang' or 'Bayang Magiliw'?. The Philippine Daily Inquirer.
  5. The Philippines Flag and the National Anthem eSerbisyo. Government of the Republic of the Philippines.
  6. https://archive.org/details/adh5969.0001.001.umich.edu The original text, as published in Barcelona, Spain in 1912: Palma, José (1912). Melancólicas: Coleccion de Poesías. Manila, Philippines: Liberería Manila Filatélica. (Digital copy found online at HathiTrust Digital Library on March 31, 2010)
  7. https://books.google.com/books?id=wwZgb0Oy4RkC&pg=PA35&dq=¡Patria+de+amores!+Del+hero%C3%ADsmo+cuna,&hl=en#v=onepage&q=¡Patria%20de%20amores!%20Del%20hero%C3%ADsmo%20cuna,&f=false Pérez-Grueso, María Dolores Elizalde; Elizalde, María Dolores; Fradera, Josep Maria; Álvarez, L. Alonso; Pacífico, Asociación Española de Estudios del; (Spain), Consejo Superior de Investigaciones Científicas (2001). Imperios y naciones en el Pacífico: Colonialismo e identidad nacional en Filipinas y Micronesia. Editorial CSIC – CSIC Press. pp. 35–36. ISBN 9788400079383.