페시타

위키백과, 우리 모두의 백과사전.

페시타(Peshitta, (고전 시리아어: ܦܫܝܛܬܐ pšîṭtâ)는 시리아 전통에 있는 교회들을 위한 표준 성경번역이다. 히브리어 성경시리아어로 번역한 구약성경은 2세기에 만들어졌다고 본다. 신약성경의 페스타는 헬라어 성경에서 번역되었다. 신약성경가운데 베드로 후서, 요한 2서, 요한 3서, 유다서, 계시록은 배재한다.  페시타는 여성형이며 "단순한"이나 "쉽게 이해되"이라는 의미를 가진다.

구약 시리아[편집]

동 시리아 아람어로 쓰여진 아멘

책의 페쉬타 구약[편집]

Books of the Peshitta Old Testament, according to the United Bible Societies (UBS) 1979 edition (protocanonical only)[1]
UBS Order Syriac Name English Name
1 ܣܦܪܐ ܕܒܪܝܫܝܬ Genesis
2 ܣܦܪܐ ܕܡܦܩܢܐ Exodus
3 ܣܦܪܐ ܕܟܗ̈ܢܐ Leviticus
4 ܣܦܪܐ ܕܡܢ̇ܝܢܐ Numbers
5 ܣܦܪܐ ܕܬܢ̇ܝܢ ܢܡܘܣܐ Deuteronomy
6 ܣܦܪܐ ܕܐܝܘܒ Job
7 ܣܦܪܐ ܕܝܫܘܥ ܒܪ ܢܘܢ Joshua
8 ܣܦܪܐ ܕܕܝܢ̈ܐ ܕܒܢ̈ܝ ܐܝܣܪܐܝܠ Judges
9 ܣܦܪܐ ܕܫܡܘܐܝܠ ܢܒܝܐ ܩܕܡܝܐ 1 Samuel
10 ܣܦܪܐ ܕܫܡܘܐܝܠ ܢܒܝܐ ܕܬܪܝܢ 2 Samuel
11 ܣܦܪܐ ܩܕܡ ܕܡܠܟ̈ܐ 1 Kings
12 ܣܦܪܐ ܬܪܝܢ ܕܡܠ̈ܟܐ 2 Kings
13 ܣܦܪܐ ܩܕܡܝܐ ܕܒܪܝܡܝܢ 1 Chronicles
14 ܣܦܪܐ ܬܪܝܢ ܕܒܪܝܡܝܢ 2 Chronicles
15 ܣܦܪܐ ܕܡܙܡܘܪ̈ܐ Psalms
16 ܣܦܪܐ ܕܡ̈ܬܠܐ ܕܫܠܝܡܘܢ Proverbs
17 ܣܦܪܐ ܕܩܘܗܠܬ Ecclesiastes
18 ܣܦܪܐ ܕܪܥܘܬ ܡܘܐܒܝܬܐ Ruth
19 ܣܦܪܐ ܕܬܫܒܚܬ ܬܫܒ̈ܚܬܐ Song of Songs
20 ܣܦܪܐ ܕܐܣܬܝܪ Esther
21 ܣܦܪܐ ܕܥܙܪܐ ܢܒܝܐ Ezra
22 ܣܦܪܐ ܕܢܚܡܝܐ Nehemiah
23 ܣܦܪܐ ܕܐܫܥܝܐ ܒܪ ܐܡܘܨ Isaiah
24 ܣܦܪܐ ܕܗܘܫܥ ܢܒܝܐ Hosea
25 ܣܦܪܐ ܕܝܘܝܠ ܢܒܝܐ Joel
26 ܣܦܪܐ ܕܥܡܘܣ ܢܒܝܐ Amos
27 ܣܦܪܐ ܕܥܘܒܕܝܐ ܢܒܝܐ Obadiah
28 ܣܦܪܐ ܕܝܘܢܢ ܢܒܝܐ Jonah
29 ܣܦܪܐ ܕܡܝܟܐ ܢܒܝܐ Micah
30 ܣܦܪܐ ܕܢܚܘܡ ܢܒܝܐ Nahum
31 ܣܦܪܐ ܕܚܒܩܘܩ ܢܒܝܐ Habbakuk
32 ܣܦܪܐ ܕܨܦܢܝܐ ܢܒܝܐ Zephaniah
33 ܣܦܪܐ ܕܚܓܝ ܢܒܝܐ Haggai
34 ܣܦܪܐ ܕܙܟܪܝܐ ܢܒܝܐ Zechariah
35 ܣܦܪܐ ܕܡܠܐܟܝ ܢܒܝܐ Malachi
36 ܣܦܪܐ ܕܐܪܡܝܐ ܢܒܝܐ Jeremiah
37 ܣܦܪܐ ܕܐܘ̈ܠܝܬܗ ܪܐܪܡܝܐ ܢܒܝܐ Lamentations
38 ܣܦܪܐ ܕܚܙܩܝܐܠ ܢܒܝܐ Ezekiel
39 ܣܦܪܐ ܕܕܢܝܐܠ ܢܒܝܐ Daniel
책의 페쉬타 Deuterocanon,에 따르면 미국 성서 공회 (UBS)1979년 edition
UBS 순서 시리아 이름 영어로 이름
1 ܣܦܪܐ ܕܛܘܒܝܛ Tobit
2 ܣܦܪܐ ܕܝܗܘܕܝܬ
3 ܣܦܪܐ ܕܐܣܬܝܪ 추가스
4 ܣܦܪܐ ܕܚܟܡܬܐ ܪܒܬܐ 지혜
5 ܣܦܪܐ ܕܝܫܘܥ ܒܪ ܐܣܝܪܐ 시라
6 ܐܓܪܬܐ ܕܐܪܡܝܐ 예레미야의 편지
7 ܐܓܪܬܐ ܕܒܪܘܟ ܣܦܪܐ Baruch
8 ܐܓܪܬܐ ܕܬܪܬܝܢ ܕܒܪܘܟ ܣܦܪܐ 2Baruch
9 ܣܦܪܐ ܕܕܢܝܐܝܠ(ܕܫܘܫܢ) 추가는 다니엘
10 ܣܦܪܐ ܕܡܩܒܝܐ:ܐ 1 마카비
11 ܣܦܪܐ ܕܡܩܒܝܐ:ܒ 마카비 2
Books of the Peshitta New Testament, according to the United Bible Societies (UBS) 1979 edition
UBS Order Syriac Name English Name
1 ܣܦܪܐ ܕܡܬܝ Matthew
2 ܣܦܪܐ ܕܡܪܩܘܣ Mark
3 ܣܦܪܐ ܕܠܘܩܘܣ Luke
4 ܣܦܪܐ ܕܝܘܚܢܢ John
5 ܦܪܟܣܣ ܕܫܠܝ̈ܚܐ Acts
6 ܐܓܪܬܐ ܕܦܘܠܘܣ ܕܠܘܬ ܪ̈ܗܘܡܝܐ Romans
7 ܐܓܪܬܐ ܕܦܘܠܘܣ ܕܠܘܬ ܩܘܪ̈ܝܢܬܝܐ ܩܕܡܝܬܐ 1 Corinthians
8 ܐܓܪܬܐ ܕܦܘܠܘܣ ܕܠܘܬ ܩܘܪ̈ܝܢܬܝܐ ܕܬܪܬܝܢ 2 Corinthians
9 ܐܓܪܬܐ ܕܦܘܠܘܣ ܕܠܘܬ ܓܠܛܝ̈ܐ Galatians
10 ܐܓܪܬܐ ܕܦܘܠܘܣ ܕܠܘܬ ܐܦܣܝ̈ܐ Ephesians
11 ܐܓܪܬܐ ܕܦܘܠܘܣ ܕܠܘܬ ܦܝܠܝܦܣܝ̈ܐ Philippians
12 ܐܓܪܬܐ ܕܦܘܠܘܣ ܕܠܘܬ ܩܘܠ̈ܣܝܐ Colossians
13 ܐܓܪܬܐ ܕܦܘܠܘܣ ܕܠܘܬ ܬܣܠ̈ܘܢܝܩܝܐ ܩܕܡܝܬܐ 1 Thessalonians
14 ܐܓܪܬܐ ܕܦܘܠܘܣ ܕܠܘܬ ܬܣܠ̈ܘܢܝܩܝܐ ܕܬܪܬܝܢ 2 Thessalonians
15 ܐܓܪܬܐ ܕܦܘܠܘܣ ܕܠܘܬ ܛܝܡܬܐܘܣ ܩܕܡܝܬܐ 1 Timothy
16 ܐܓܪܬܐ ܕܦܘܠܘܣ ܕܠܘܬ ܛܝܡܬܐܘܣ ܕܬܪܬܝܢ 2 Timothy
17 ܐܓܪܬܐ ܕܦܘܠܘܣ ܕܠܘܬ ܛܝܛܘܣ Titus
18 ܐܓܪܬܐ ܕܦܘܠܘܣ ܕܠܘܬ ܦܝܠܝܡܘܢ Philemon
19 ܐܓܪܬܐ ܕܠܘܬ ܥܒܪ̈ܝܐ Hebrews
20 ܐܓܪܬܐ ܕܝܥܩܘܒ ܫܠܝܚܐ James
21 ܐܓܪܬܐ ܕܦܛܪܘܣ ܫܠܝܚܐ 1 Peter
22 ܐܓܪܬܐ ܕܬܪܬܝܢ ܕܦܛܪܘܣ 2 Peter
23 ܐܓܪܬܐ ܕܝܘܚܢܢ ܫܠܝܚܐ 1 John
24 ܐܓܪܬܐ ܕܬܪܬܝܢ ܕܝܘܚܢܢ 2 John
25 ܐܓܪܬܐ ܕܬܠܬ ܕܝܘܚܢܢ 3 John
26 ܐܓܪܬܐ ܕܝܗܘܕܐ Jude
27 ܓܠܝܢܐ ܕܝܘܚܢܢ Revelation

내용주[편집]

  1. 《ܟܬܒܐ ܩܕܝ̈ܫܐ: ܟܬܒܐ ܕܕܝܬܩܐ ܥܛܝܼܩܬܐ ܘ ܚ̇ܕܬܐ》. [London]: United Bible Societies. 1979. Table of Contents쪽. OCLC 38847449.