Ε

위키백과, 우리 모두의 백과사전.
이동: 둘러보기, 검색
Epsilon uc lc.svg
그리스 문자
Αα 알파 Νν
Ββ 베타 Ξξ 크시
Γγ 감마 Οο 오미크론
Δδ 델타 Ππ 파이
Εε 엡실론 Ρρ
Ζζ 제타 Σσς 시그마
Ηη 에타 Ττ 타우
Θθ 세타 Υυ 입실론
Ιι 요타 Φφ
Κκ 카파 Χχ
Λλ 람다 Ψψ 프시
Μμ Ωω 오메가
기타 문자
Greek Digamma normal.svg 디감마 Greek Stigma.svg 스티그마
Greek Eta tack.svg 헤타 Greek San straight.svg
Qoppa Q-and-Z-shaped.svg 코파 Greek Sampi 2 shapes.svg 삼피

Ε, ε(그리스어: έψιλον 엡실론[*])은 그리스 문자의 다섯 번째 글자이며, 엡실론으로 부른다.그리스 숫자에서는 5를 나타낸다. Ε의 이름은 원래 'ε'였는데 뒤에 똑같은 소리로 나게 된 'αι'와 구분하기 위해 '단순한 ε'라는 뜻의 'ε ψιλόν'으로 바뀌어, 그것이 지금의 이름이 되었다. 로마 문자 E는 여기에서 비롯되었다.

쓰임[편집]