Β

위키백과, 우리 모두의 백과사전.
이동: 둘러보기, 검색
Beta uc lc.svg
그리스 문자
Αα 알파 Νν
Ββ 베타 Ξξ 크시
Γγ 감마 Οο 오미크론
Δδ 델타 Ππ 파이
Εε 엡실론 Ρρ
Ζζ 제타 Σσς 시그마
Ηη 에타 Ττ 타우
Θθ 세타 Υυ 입실론
Ιι 요타 Φφ
Κκ 카파 Χχ
Λλ 람다 Ψψ 프시
Μμ Ωω 오메가
기타 문자
Greek Digamma normal.svg 디감마 Greek Stigma.svg 스티그마
Greek Eta tack.svg 헤타 Greek San straight.svg
Qoppa Q-and-Z-shaped.svg 코파 Greek Sampi 2 shapes.svg 삼피

Β β(그리스어: βήτα 베타[*])는 그리스 문자의 두 번째 글자이다.그리스 숫자로는 2를 나타낸다.

로마 문자B키릴 문자Б, В는 이 글자에서 비롯된 것이다.

쓰임[편집]

컴퓨터[편집]

  • 유니코드로 대문자 Β는 U+0392, 소문자 β는 U+03B2이다.
  • HTML에서 대문자 Β는 Β, 소문자 β는 β로 나타낸다.

더 읽기[편집]

  • ß(에스체트)는 독일어 표기에 쓰이는 문자로, 소문자와 모양이 비슷하여 혼동하기 쉽다.