Π

위키백과, 우리 모두의 백과사전.
이동: 둘러보기, 검색
Pi uc lc.svg
그리스 문자
Αα 알파 Νν
Ββ 베타 Ξξ 크시
Γγ 감마 Οο 오미크론
Δδ 델타 Ππ 파이
Εε 엡실론 Ρρ
Ζζ 제타 Σσς 시그마
Ηη 에타 Ττ 타우
Θθ 세타 Υυ 입실론
Ιι 요타 Φφ
Κκ 카파 Χχ
Λλ 람다 Ψψ 프시
Μμ Ωω 오메가
기타 문자
Greek Digamma normal.svg 디감마 Greek Stigma.svg 스티그마
Greek Eta tack.svg 헤타 Greek San straight.svg
Qoppa Q-and-Z-shaped.svg 코파 Greek Sampi 2 shapes.svg 삼피

Π π(그리스어: πι [*])는 그리스 문자의 16번째 글자이다.그리스 숫자로는 80을 뜻한다. 그리스어로는 /piː/(피)로 발음하지만, 영어에서는 /paɪː/(파이)로 발음한다. 한국어에서는 Φ(피)와 구분하기 위해 영어식으로 파이로 부른다.

쓰임[편집]

Π는 다음 뜻으로 쓰인다.

  • 수학에서 수열의 곱(product) 연산자.
  • 수학에서 중복순열에 사용되는 연산자 중 하나.

π는 다음 뜻으로 쓰인다.