Θ

위키백과, 우리 모두의 백과사전.
이동: 둘러보기, 검색
Theta uc lc.svg
그리스 문자
Αα 알파 Νν
Ββ 베타 Ξξ 크시
Γγ 감마 Οο 오미크론
Δδ 델타 Ππ 파이
Εε 엡실론 Ρρ
Ζζ 제타 Σσς 시그마
Ηη 에타 Ττ 타우
Θθ 세타 Υυ 입실론
Ιι 요타 Φφ
Κκ 카파 Χχ
Λλ 람다 Ψψ 프시
Μμ Ωω 오메가
기타 문자
Greek Digamma normal.svg 디감마 Greek Stigma.svg 스티그마
Greek Eta tack.svg 헤타 Greek San straight.svg
Qoppa Q-and-Z-shaped.svg 코파 Greek Sampi 2 shapes.svg 삼피

Θ, θ(그리스어: Θήτα 테타[*])는 8번째 그리스 문자이다. 그리스 숫자로는 9를 뜻한다. (통용 : 세타)

쓰임[편집]

Θ는 다음과 같이 쓰인다.

θ는 다음과 같이 쓰인다.

  • 수학에서 각도를 나타낸다.(미지의 각도를 나타낼 때 주로 사용됨)
  • IPA에서 무성 치 마찰음을 나타낸다. 영어의 this, thin의 th 발음에 해당한다.
  • 물리학에서 각도를 나타낸다.(미지의 각도를 나타낼 때 주로 사용됨)
  • 지구과학에서 에라토스테네스의 지구 크기 측정 실험에서 'l : θ = 2πr : 360'의 관계식을 정립해낼 때, 미지의 각을 나타낼 때 사용한다.