Γ

위키백과, 우리 모두의 백과사전.
이동: 둘러보기, 검색
Gamma uc lc.svg
그리스 문자
Αα 알파 Νν
Ββ 베타 Ξξ 크시
Γγ 감마 Οο 오미크론
Δδ 델타 Ππ 파이
Εε 엡실론 Ρρ
Ζζ 제타 Σσς 시그마
Ηη 에타 Ττ 타우
Θθ 세타 Υυ 입실론
Ιι 요타 Φφ
Κκ 카파 Χχ
Λλ 람다 Ψψ 프시
Μμ Ωω 오메가
기타 문자
Greek Digamma normal.svg 디감마 Greek Stigma.svg 스티그마
Greek Eta tack.svg 헤타 Greek San straight.svg
Qoppa Q-and-Z-shaped.svg 코파 Greek Sampi 2 shapes.svg 삼피

Γ, γ(그리스어: Γάμμα 감마[*])는 그리스 문자 중 세 번째 글자이다. 그리스 숫자에서는 3을 의미한다. 원래는 페니키아 문자기멜 Gimel에서 비롯되었다. 로마 문자CG, 키릴 문자Г가 이 문자에서 비롯되었다.

쓰임[편집]

대문자 Γ는 다음을 나타낸다.

소문자 γ는 다음을 나타낸다.