Κ

위키백과, 우리 모두의 백과사전.
이동: 둘러보기, 검색
Kappa uc lc.svg
그리스 문자
Αα 알파 Νν
Ββ 베타 Ξξ 크시
Γγ 감마 Οο 오미크론
Δδ 델타 Ππ 파이
Εε 엡실론 Ρρ
Ζζ 제타 Σσς 시그마
Ηη 에타 Ττ 타우
Θθ 세타 Υυ 입실론
Ιι 요타 Φφ
Κκ 카파 Χχ
Λλ 람다 Ψψ 프시
Μμ Ωω 오메가
기타 문자
Greek Digamma normal.svg 디감마 Greek Stigma.svg 스티그마
Greek Eta tack.svg 헤타 Greek San straight.svg
Qoppa Q-and-Z-shaped.svg 코파 Greek Sampi 2 shapes.svg 삼피

Κ, κ(그리스어: κάππα 카파[*])는 열 번째 그리스 문자이다. 그리스 숫자로는 20을 의미한다.

쓰임[편집]

κ는 다음과 같이 사용된다.

  • 수학에서 곡률을 나타내는 기호로 쓰이기도 한다.

로마 자 K가 이 글자에서 비롯됐다.