Ϙ

위키백과, 우리 모두의 백과사전.

Qoppa Q-and-Z-shaped.svg
그리스 문자
Αα 알파 Νν
Ββ 베타 Ξξ 크시
Γγ 감마 Οο 오미크론
Δδ 델타 Ππ 파이
Εε 엡실론 Ρρ
Ζζ 제타 Σσς 시그마
Ηη 에타 Ττ 타우
Θθ 세타 Υυ 입실론
Ιι 요타 Φφ
Κκ 카파 Χχ
Λλ 람다 Ψψ 프시
Μμ Ωω 오메가
기타 문자
Greek Digamma normal.svg 디감마 Greek Stigma.svg 스티그마
Greek Eta tack.svg 헤타 Greek San straight.svg
Qoppa Q-and-Z-shaped.svg 코파 Greek Sampi 2 shapes.svg 삼피
Bactrian Sho.svg
Qoppa uc lc 2.svg

Ϙ, ϙ/Ϟ, ϟ(그리스어: ϙόππα 코파[*])는 그리스 문자 자모이다. 그리스 숫자로는 90을 뜻한다. 발음은 q음이다.

컴퓨터 인코딩[편집]

문자 정보
미리 보기 Ϟ ϟ Ϙ ϙ
유니코드 이름 GREEK LETTER KOPPA GREEK SMALL LETTER KOPPA GREEK LETTER ARCHAIC KOPPA GREEK SMALL LETTER ARCHAIC KOPPA
인코딩 10진 16진 10진 16진 10진 16진 10진 16진
유니코드 990 U+03DE 991 U+03DF 984 U+03D8 985 U+03D9
UTF-8 207 158 CF 9E 207 159 CF 9F 207 152 CF 98 207 153 CF 99
수치 문자 참조 Ϟ Ϟ ϟ ϟ Ϙ Ϙ ϙ ϙ

참조[편집]