Ϙ

위키백과, 우리 모두의 백과사전.

그리스 문자
Αα 알파 Νν
Ββ 베타 Ξξ 크시
Γγ 감마 Οο 오미크론
Δδ 델타 Ππ 파이
Εε 엡실론 Ρρ
Ζζ 제타 Σσς 시그마
Ηη 에타 Ττ 타우
Θθ 세타 Υυ 입실론
Ιι 요타 Φφ
Κκ 카파 Χχ
Λλ 람다 Ψψ 프시
Μμ Ωω 오메가
기타 문자
디감마 스티그마
헤타
코파 삼피

Ϙ, ϙ/Ϟ, ϟ(그리스어: ϙόππα 코파[*])는 그리스 문자 자모이다. 그리스 숫자로는 90을 뜻한다. 발음은 q음이다.

컴퓨터 인코딩[편집]

문자 정보
미리 보기 Ϟ ϟ Ϙ ϙ
유니코드 이름 GREEK LETTER KOPPA GREEK SMALL LETTER KOPPA GREEK LETTER ARCHAIC KOPPA GREEK SMALL LETTER ARCHAIC KOPPA
인코딩 10진 16진 10진 16진 10진 16진 10진 16진
유니코드 990 U+03DE 991 U+03DF 984 U+03D8 985 U+03D9
UTF-8 207 158 CF 9E 207 159 CF 9F 207 152 CF 98 207 153 CF 99
수치 문자 참조 Ϟ Ϟ ϟ ϟ Ϙ Ϙ ϙ ϙ

참조[편집]