Ͱ

위키백과, 우리 모두의 백과사전.

그리스 문자
Αα 알파 Νν
Ββ 베타 Ξξ 크시
Γγ 감마 Οο 오미크론
Δδ 델타 Ππ 파이
Εε 엡실론 Ρρ
Ζζ 제타 Σσς 시그마
Ηη 에타 Ττ 타우
Θθ 세타 Υυ 입실론
Ιι 요타 Φφ
Κκ 카파 Χχ
Λλ 람다 Ψψ 프시
Μμ Ωω 오메가
기타 문자
디감마 스티그마
헤타
코파 삼피

Ͱ, ͱ(그리스어: ͱἦτα 헤타[*])는 그리스 문자 자모이다. 그리스 숫자로는 8을 뜻한다.

문자 인코딩[편집]

문자 정보
미리 보기 Ͱ ͱ
유니코드 이름 GREEK CAPITAL LETTER HETA GREEK SMALL LETTER HETA LATIN CAPITAL LETTER HALF H LATIN SMALL LETTER HALF H
인코딩 10진 16진 10진 16진 10진 16진 10진 16진
유니코드 880 U+0370 881 U+0371 11381 U+2C75 11382 U+2C76
UTF-8 205 176 CD B0 205 177 CD B1 226 177 181 E2 B1 B5 226 177 182 E2 B1 B6
수치 문자 참조 Ͱ Ͱ ͱ ͱ Ⱶ Ⱶ ⱶ ⱶ

참조[편집]