본문으로 이동

아르메니아 소비에트 사회주의 공화국의 국가

위키백과, 우리 모두의 백과사전.

아르메니아 소비에트 사회주의 공화국의 국가(아르메니아어:Հայկական ՍՍՀ օրհներգ)는 아르메니아가 소비에트 연방의 지배를 받았을 때 사용되었다. 사르멘이 작사하고 아람 하차투리안이 작곡했다.[1][2]

가사[편집]

아르메니아어 가사
아르메니아어 가사
(키릴문자)
아르메니아어 가사
(로마자)
발음(IPA 표기)
한국어 가사 해석

Սովետական ազատ աշխարհ Հայաստան՝
Բազում դարեր դաժան ճամփա դու անցար՝
Քաջ որդիք քո մաքառեցին քեզ համար՝
Որ դառնաս դու մայր հայրենիք հայության:

Կրկներգ
Փառք քեզ՝ միշտ փառք՝ Սովետական Հայաստան՝
Աշխատասեր՝ ճարտարագործ-շինարար՝
Ժողովրդոց սուրբ դաշինքով անսասան՝
Դու ծաղկում ես և կերտում լույս ապագադ:

Լենինն անմահ մեզ հուրն անշեջ պարգեվեց՝
Մեր դեմ շողաց երջանկաբեր այգաբաց՝
Հոկտեմբերը կործանումից մեզ փրկեց
Եվ տվեց մեզ նոր՝ պայծառ կյանք փառապանծ:

Կրկներգ

Մեծ Ռուսիան մեզ եղբայրության ձեռք մեկնեց՝
Մենք կերտեցինք ամրակուռ նոր պետություն՝
Լենինյան մեր կուսակցությունն իմաստուն
Հաղթորեն մեզ դեպ կոմունիզմ է տանում:

Կրկներգ[1][2][3]

Советакан азат ашхарһ Һајастан,
Базум дарер дажан чамԥа ду анцар,
Қаџ вордиқ қо мақар̌ецин қез һамар,
Вор дар̌нас ду мајр Һајрениқ һајуҭјан.

Кркнерг:
Ԥар̌қ қез, мишт ԥар̌қ Советакан Һајастан,
Ашхатасер, чартарагорҵ-шинарар,
Жоғоврдоц сурб дашинқов ансасан,
Ду цағкум јес јев кертум луйс апагад.

Ленинн анмаһ мез һурн аншеџ паргевец,
Мер дем шоғац јерџанкабер ајгабац,
Һоктемберъ корҵанумиц мез ԥркец
Јев твец мез нор, пајҵар кјанқ ԥарапанҵ.

Кркнерг

Меҵ Р̌усиан мез јеғбајруҭјан ѕер̌қ мекнец,
Менқ кертецинқ амракур нор петуҭјун,
Ленинјан мер кусакцуҭјунн имастун,
Һағҭорен мез дер комунизм е танум.

Кркнерг

Sovetakan azat ašxarh Hajastan,
Bazum darer dažan čampha du anchar,
Khadž vordikh kho makhařechin khez hamar,
Vor dařnas du majr Hajrenikh hajuthjan.

Kærknerg:
Phařkh khez, mišt phařkh Sovetakan Hajastan,
Ašxataser, čartaragorc-šinarar,
Žoqoværdoch surb dašinkhov ansasan,
Du caqkum jes jev kertum lujs apagad.

Leninn anmah mez hurn anšedž pargevech,
Mer dem šoqach jerdžankaber ajgabach,
Hoktemberæ korcanumich mez phærkech
Jev tævech mez nor, pajcař kjankh phařapanc.

Kærknerg

Mec Řusian mez jeqbajruthjan dzeřkh meknech,
Menkh kertechinkh amrakuř nor petuthjun,
Leninjan mer kusakchuthjunn imastun,
Haqthoren mez dep komunizm e tanum.

Kærknerg

[sɔvɛtɑkɑn ɑzɑt ɑʃχɑɾh hɑjɑstɑn ǀ]
[bɑzum dɑɾɛɹ dɑʒɑn t͡ʃɑmpʰɑ du ɑnt͡sʰɑɹ ǀ]
[kʰɑd͡ʒ vɔɾdikʰ kʰɔ mɑkʰɑrɛt͡sʰin kʰɛz hɑmɑɹ ǀ]
[vɔɾ dɑrnɑs du mɑjɹ hɑjɾɛnikʰ hɑjutʰjɑn ǁ]

[kəɾknɛɾg]
[pʰɑrkʰ kʰɛz ǀ miʃt pʰɑrkʰ sɔvɛtɑkɑn hɑjɑstɑn ǀ]
[ɑʃχɑtɑsɛɹ ǀ t͡ʃɑɾtɑɾɑgɔɾt͡s ʃinɑɾɑɹ ǀ]
[ʒɔʁɔvəɾdɔt͡sʰ suɾb dɑʃinkʰɔv ɑnsɑsɑn ǀ]
[du t͡sʰɑʁkum jɛs jɛv kɛɾtum lujs ɑpɑgɑd ǁ]

[lɛninː ɑnmɑh mɛz huɾn ɑnʃɛd͡ʒ pɑɾgɛvɛt͡sʰ ǀ]
[mɛɹ dɛm ʃɔʁɑt͡sʰ jɛɾd͡ʒɑnkɑbɛɹ ɑjgɑbɑt͡sʰ ǀ]
[hɔktɛmbɛɾə kɔɾt͡sɑnumit͡sʰ mɛz pʰəɾkɛt͡sʰ]
[jɛv təvɛt͡sʰ mɛz nɔɹ ǀ pɑjt͡sɑr kjɑnkʰ pʰɑrɑpɑnt͡s ǁ]

[kəɾknɛɾg]

[mɛt͡s rusjɑn mɛz jɛʁbɑjɾutʰjɑn d͡zɛrkʰ mɛknɛt͡sʰ ǀ]
[mɛnkʰ kɛɾtɛt͡sʰinkʰ ɑmɾɑkur nɔɹ pɛtutʰjun ǀ]
[lɛninjɑn mɛɹ kusɑkt͡sʰutʰjunː imɑstun ǀ]
[hɑʁtʰɔɾɛn mɛz dɛp kɔmunizm ɛ tɑnum ǁ]

[kəɾknɛɾg]

소련의 땅, 자유의 땅 아르메니아!
그대는 과거에 잔혹한 운명을 겪었노라,
그대의 아들들은 그대를 위해 투쟁했고,
지금 그대는 조국 아르메니아에 있도다!

후렴:
영광스럽고, 영광스러운, 우리의 소비에트 아르메니아!
그대는 창조자이자 건설자로다, 아르메니아여!
형제로운 인민들의 우정에 빛을 비추었도다,
그대는 미래로 향하고 있도다, 우리의 아르메니아여!


10월의 생명이 전해주는 호흡이
피할 수 없는 파멸 속에서, 우리 아르메니아인들을 구원했도다.
새로운 시대가 레닌과 함께 우리에게 오리라.
빛은 새벽 속에서 빛나리라.

후렴

러시아가 우리에게 우정의 손길을 내밀었고
인민들은 부강한 조국을 창조했도다
성실하고 강한, 우리의 당은
우리를 공산주의로 성실하게 인도하네!

후렴

각주[편집]

외부 링크[편집]