아르메니아 소비에트 사회주의 공화국의 국가

위키백과, 우리 모두의 백과사전.
이동: 둘러보기, 검색

아르메니아 소비에트 사회주의 공화국의 국가는 아르메니아가 소비에트 연방의 지배를 받았을 때 사용되었다. 사르멘이 작사하고 아람 하차투리안이 작곡했다.

아르메니아어 가사[편집]

1절

Սովետական ազատ աշխարհ Հայաստան,
Բազում դարեր դաժան ճամփա դու անցար,
Քաջ որդիք քո մաքառեցին քեզ համար,
Որ դառնաս դու մայր հայրենիք հայության:

후렴

Փառք քեզ, միշտ փառք, Սովետական Հայաստան,
Աշխատասեր, ճարտարագործ-շինարար,
Ժողովրդոց սուրբ դաշինքով անսասան՝
Դու ծաղկում ես և կերտում լույս ապագադ:

2절

Լենինն անմահ մեզ հուրն անշեջ պարգևեց,
Մեր դեմ շողաց երջանկաբեր այգաբաց,
Հոկտեմբերը կործանումից մեզ փրկեց
եվ տվեց մեզ նոր, պայծառ կյանք փառապանծ:

3절

Մեծ Ռուսիան մեզ եղբայրության ձեռք մեկնեց,
Մենք կերտեցինք ամրակուռ նոր պետություն,
Լենինյան մեր կուսակցությունն իմաստուն
Հաղթորեն մեզ դեպ կոմունիզմ է տանում:

해석[편집]

1절

소련의 땅, 자유의 땅 아르메니아!
그대는 과거에 잔혹한 운명을 겪었노라,
그대의 아들들은 그대를 위해 투쟁했고,
지금 그대는 조국 아르메니아에 있도다!

후렴

영광스럽고, 영광스러운, 우리의 소비에트 아르메니아!
그대는 창조자이자 건설자로다, 아르메니아여!
형제로운 인민들의 우정에 빛을 비추었도다,
그대는 미래로 향하고 있도다, 우리의 아르메니아여!

2절

10월의 생명이 전해주는 호흡이
피할 수 없는 파멸 속에서, 우리 아르메니아인들을 구원했도다.
새로운 시대가 레닌과 함께 우리에게 오리라.
빛은 새벽 속에서 빛나리라.

3절

러시아가 우리에게 우정의 손길을 내밀었고
인민들은 부강한 조국을 창조했도다
성실하고 강한, 우리의 당은
우리를 공산주의로 성실하게 인도하네!

바깥 고리[편집]