올림픽 찬가

위키백과, 우리 모두의 백과사전.
이동: 둘러보기, 검색

올림픽 찬가(영어: Olympic Anthem, 그리스어: Ολυμπιακός Ύμνος, 올림피아코스 임노스)는 그리스의 시인이자 작가인 코스티스 팔라마스(Kostis Palamas)가 쓴 시에서 딴 가사에, 그리스의 작곡가 스피로스 사마라스(Spyros Samaras)가 곡을 붙인 작품이다. 이 음악은 1896년 아테네 하계 올림픽때 처음 연주되었으며, 1958년에 공식 올림픽 찬가로 공표되었고 1960년 로마 하계 올림픽 때부터 개막식에서 연주되어오고 있으며, 폐막식에서도 연주되고 있다. 또한 이 곡은 IOC 총회에서 차기 올림픽 개최 도시를 발표하기 전마다 부르기도 한다.[1]

가사[편집]

그리스어 가사 라틴 알파벳 발음 가사
Αρχαίο Πνεύμα αθάνατο, αγνέ πατέρα
του ωραίου, του μεγάλου και του αληθινού,
Κατέβα, φανερώσου κι άστραψε εδώ πέρα
στη δόξα της δικής σου γης και τ' ουρανού.
 
Στο δρόμο και στο πάλεμα και στο λιθάρι
Στων ευγενών αγώνων λάμψε την ορμή
Και με το αμάραντο στεφάνωσε κλωνάρι
και σιδερένιο πλάσε και άξιο το κορμί. (δις)
 
Κάμποι, βουνά και θάλασσες φέγγουνε μαζί σου
σαν ένας λευκοπόρφυρος μέγας ναός.
Και τρέχει στο ναό εδώ προσκυνητής σου (δις)
Αρχαίο Πνεύμα αθάνατο, κάθε λαός. (δις)
Arkhéo Pnévma athánato, aghné patéra
tou oréou, tou meghálou ke tou alithinoú
Katéva, fanerósou ki ástrapse edhó péra
sti dhóksa tis dhikís sou ghis kai t'ouranoú.
 
Sto dhrómo ke sto pálema kai sto lithári
Ston evghenón aghónon lámpse tin ormí.
Ke me to amáranto stefánose klonári
kai sidherénio pláse ke áksio to kormí. (twice)
 
Kámpi, vouná ke thálasses féngoune mazí sou
san énas lefkopórfyros méghas naós
Ke trékhi sto naó edhó proskynitís sou (twice)
Arkhéo Pnévma athánato, káthe laós. (twice)
영어 가사 한국어 가사
O Ancient immortal Spirit, pure father
Of beauty, of greatness and of truth,
Descend, reveal yourself and flash like lightning here,
within the glory of your own earth and sky.
 
At running and at wrestling and at throwing,
Shine in the momentum of noble contests,
And crown with the unfading branch
And make the body worthy and ironlike. (twice)
 
Plains, mountains and seas glow with you
Like a white-and-purple great temple,
And hurries at the temple here, your pilgrim, (twice)
O Ancient immortal Spirit, every nation. (twice)
오! 고대 불멸의 영, 순전한 아버지
아름답고 위대한 진리,
이곳에 내려와 성화로 타오르며 스스로를 드러내도다
하늘과 땅을 지은 당신에게 영광있으라.
 
달리기와 레슬링 그리고 던지기
고매한 겨룸의 순간들은 빛나도다.
월계수의 시들지 않는 면류관
승리자를 고귀한 철인으로 장식토다.(반복)
 
그대가 함께하기에 대지와 산 바다가 찬란하도다.
보라색과 함께 있는 하얀색의 대 성전이 그러하듯이.
이곳의 성전을 찾은 순례자여 힘써 겨루라 (반복)
오! 나라마다 내려온 불굴의 정신으로(반복)


역대 올림픽 대회 속 찬가[편집]

올림픽 찬가는 다양한 언어로 번역되고 연주되었지만, 대회에서는 일반적으로 그 대회를 개최하는 나라의 언어로 번역되었다. IOC는 되도록 찬가를 영어나 그리스어로 부르도록 권고하고 있다.[2]

올림픽 개최도시 언어 주석
1960년 동계 스쿼밸리 영어
1960년 하계 로마 이탈리아어
1964년 동계 인스부르크 독일어
1964년 하계 도쿄 일본어 올림픽 찬가를 처음으로 번역하여 불렀다.
1968년 동계 그르노블 프랑스어
1968년 하계 멕시코시티 스페인어
1972년 동계 삿포로 일본어
1972년 하계 뮌헨 기악곡으로 대신함 올림픽 찬가의 기악곡은 각각 개막식과 폐막식 동안 사용되었다.[3][4]
1976년 동계 인스부르크 독일어
1976년 하계 몬트리올 프랑스어 & 그리스어
1980년 동계 레이크플래시드 영어
1980년 하계 모스크바 러시아어 & 그리스어 개막식에는 러시아어로 번역되어 불렸지만, 폐막식에는 그리스어로 불렸다.[5]
1984년 동계 사라예보 세르보크로아티아어
1984년 하계 로스앤젤레스 영어
1988년 동계 캘거리 그리스어 이 대회에서는 그리스어로 부르도록 결정되었다.[6][7]
1988년 하계 서울 한국어
1992년 동계 알베르빌 프랑스어
1992년 하계 바르셀로나 스페인어, 카탈루냐어, 프랑스어 개막식에서 알프레도 크라우스가 1절을 카탈루냐어로 불렀고, 나머지 절은 영어와 프랑스어로 불렀다.[8] 폐막식에서는 플라시도 도밍고가 가사 전부를 스페인어로 불렀다.[9]
1994년 동계 릴레함메르 노르웨이어
1996년 하계 애틀랜타 영어
1998년 동계 나가노 일본어
2000년 하계 시드니 영어 & 그리스어 이번 대회는 비공식적으로 IOC의 권고에 의해 찬가를 두 언어로 연주되었던 유일한 대회였다.[2] 개막식에서는 오스트레일리아에 거주하고 있는 그리스 주민들의 의견에 의해 찬가가 그리스어로 기록되고, 오스트레일리아 그리스 정교회 교회의 밀레니엄 합창단과 시드니 심포니 오케스트라에 의해 연주되었다. 폐막식에서는 영어로 연주되었다.
2002년 동계 솔트레이크 시티 영어
2004년 하계 아테네 그리스어 이 대회에서는 존 프사타스가 연주를 맡았다.
2006년 동계 토리노 기악곡/노래 단축 이번 대회에서의 개막식폐막식에서는 노래를 단축한 찬가 기악곡이 연주되었다.[10]
2008년 하계 베이징 그리스어 이번 대회에서는 개막식폐막식에 그리스어가 언어로 사용되기로 결정되었다.[11]
2010년 동계 밴쿠버 영어 & 프랑스어 이번 대회는 공식적으로 두 언어를 한꺼번에 부른 유일한 대회였다. 이 두 언어는 캐나다에서 사용되는 두 언어이다.[2] 메샤 브루거고스맨개막식에, 벤 헤프너폐막식에서 불렀으며, 처음 두 절과 넷째, 여섯째 절은 영어로 불렀고 나머지는 프랑스어로 불렀다.[12]
2010년 하계 청소년 싱가포르 그리스어 그리스어로 찬가가 불리면서, 경기장 화면에는 그리스어와 동시에 영어, 프랑스어 가사를 보여주었다.[13]
2012년 동계 청소년 인스부르크 기악곡
2012년 하계 런던 기악곡 (개막식)
영어 (폐막식)
2014년 동계 소치 러시아어 (개막식)
기악곡 (폐막식)
2014년 하계 청소년 난징 기악곡 2012년 하계 올림픽 개막식에서 런던 심포니 오케스트라가 연주한 버전으로 등장하였으며 개막식과 폐막식 모두 그림소프 콜리어리 밴드가 쓰였다.
2016년 동계 청소년 릴레함메르 노르웨이어 개막식과 폐막식 모두 성악가들이 불렀으며, 노르웨이어 가사는 1994년 동계 올림픽에서 쓰인 것과 같았다.[14]
2016년 하계 리우데자네이루 영어 개막식폐막식 모두 영어로 불렸다.
2018년 동계 평창 그리스어
2018년 하계 청소년 부에노스아이레스 -

각주[편집]

 1. 국제올림픽위원회 홈페이지 2018년 동계 올림픽 항목, 이 동영상을 보면 자크 로게 위원장이 들어온 뒤 올림픽 찬가가 흘러나온다.
 2. Marsha Lederman (2010년 2월 17일). “More French in closing ceremonies, executive producer says” (영어). 글로브 앤 메일. S1면. 
 3. Olympische Hymne 72 Olympic anthem 1972 - 유튜브
 4. Olympische Spiele München 1972: Schlussfeier - 유튜브
 5. 1980 Olympic Closing Ceremony - Part IV Olympic Anthem & Extinguishing of the Flame - 유튜브
 6. 1988 Winter Olympics Opening Ceremony Part 22 - 유튜브
 7. 1988 Winter Olympics Opening Ceremony Part 23 - 유튜브
 8. Barcelona 1992 Opening Ceremony - Entrance of Olympic Flag - Olympic Anthem - 유튜브
 9. Placido Domingo - Olimpic Closing Ceremony Barcelona 1992 - 유튜브
 10. Olympic Anthem and Torino 2006 Anthem Claudio Baglioni 2006 - 유튜브
 11. Olympics Beijing 2008 - Hasteamento da bandeira olímpica - Pequim 2008 - 유튜브
 12. Measha Sings the Olympic Hymn.mp4 - 유튜브
 13. Singapore Youth Olympic Games 2010 Opening Ceremony - Olympic Anthem - 유튜브
 14. https://www.youtube.com/watch?v=BkvUckI-WH8&t=57m48s