민 아웅 흘라잉

위키백과, 우리 모두의 백과사전.

민 아웅 흘라잉
မင်းအောင်လှိုင်
미얀마국가통치평의회 위원장
임기 2021년 2월 2일 ~
전임 아웅산수찌(국가고문)
대통령 민쉐(권한대행)

미얀마의 국방군 총사령관(영어판)
임기 2011년 3월 30일 ~
전임 떼인세인
대통령 떼인세인
틴 초
윈 민

미얀마총리
임기 2021년 8월 2일 ~
전임 떼인세인
대통령 민쉐(권한대행)

이름
별명 크웨이 타르
신상정보
출생일 1956년 7월 3일(1956-07-03)(67세)
국적 미얀마
학력 랑군예술과학대학교 (법학 학사 학위)
국방서비스아카데미(영어판)
배우자 츄 츄 흘라
자녀 아웅 쁘예 소네
킨 티리 텟 몬
웹사이트 www.seniorgeneralminaunghlaing.com.mm
군사 경력
복무 미얀마
복무기간 1974년 ~ 현재
소속군 미얀마 미얀마 육군
최종계급 상급대장
지휘 미얀마군 국방군 총사령관(영어판)
합동참모본부장
특수작전국장-2 (BSO-2)
상훈 마하 스레 씨수(영어판)
말레이시아 명예 무공 훈장 (1급)(영어판)
말레이시아 국군의 용감한 사령관 (1급)(영어판)
기사 대십자 흰 코끼리 훈장 (1급)

민 아웅 흘라잉(영어: Min Aung Hlaing, 버마어: မင်းအောင်လှိုင်, 1956년 7월 3일 ~ )은 2021년 2월 2일부터 미얀마 국가통치평의회 위원장을 역임하고 있는 미얀마군 총사령관으로, 사실상 미얀마의 최고지도자로 등극했다.[1][2] 그는 또한 2011년 3월부터 군 총사령관(영어판)직을 맡고 있다. 민 아웅 흘라잉 미얀마 국가행정평의회 의장 겸 미얀마군 최고사령관 겸 미얀마 총리2021년 미얀마 쿠데타가 일어난 당시 아웅산수찌 전 미얀마 국가고문이 선출된 미얀마 정부를 전복한 뒤 전권을 장악했다.[3] 그는 군사 통치와 계엄령을 선포하며 2011년 3월부터 2021년 2월까지 거의 10년간에 걸친 문민정권을 종결시켰다.[4][5] 2010년부터 2011년까지 국방부(영어판) 참모장을 역임하였다. 그는 미얀마 대통령이 의장을 맡는 국가 방위 및 안전 보장 이사회(영어판)(NDSC)의 회원이다.[6] 그는 2011년에 4성 장군으로, 2013년 5성 장군으로 진급했다.

초기 생애 및 경력[편집]

민 아웅 흘라잉 미얀마 연방공화국 국가행정평의회 의장 겸 미얀마 연방공화국 국군 최고사령관 겸 미얀마 연방공화국 국무총리는 1956년 7월 3일 버마 타보이(현재의 미얀마 다웨이)에서 태어났다. 그의 아버지 타웅 흘라잉은 미얀마 연방공화국 건설부의 토목 기술자 출신이다.[7] 1972년 랑군(현재의 양곤)의 BEHS 1 라따에서 입학 시험을 통과했다.[7][8] 1973년부터 1974년까지 랑군예술과학대학교에서 법학을 공부했다. 1974년 제19회 드래프트에서 국방 서비스 아카데미에 입학하여 3번째 시도의 일환으로 졸업하였다.[9] 반 친구들에 따르면, 민 아웅 흘라잉은 과묵했고, 주목할 만한 생도였다고 한다.[10] 그는 내성적인 성격 때문에 동급생들로부터 외면당했다고 한다.[7]

쿠데타[편집]

연방단결발전당이 2020년 미얀마 연방공화국 연방의회 의원총선거에서 기록적인 대참패를 당하자 이에 불만을 품고 2021년 미얀마 쿠데타를 일으켜서 아웅산수찌 국가고문이 이끄는 민족민주연맹 내각을 실각시킨 뒤 미얀마군 출신으로 이루어진 국가통치평의회를 구성하여 권력을 장악했다. 이후 아웅산수찌를 구금하고 민족민주연맹 간부들을 구금하는 등 일련의 정치적 숙청을 시행했다. 2021년 8월 1일부터 미얀마 연방공화국 과도정부를 출범시키고 스스로를 미얀마 연방공화국의 내각총리로 임명하였다.

개인 생활[편집]

민 아웅 흘라잉은 은퇴한 강사 츄 츄 흘라와 결혼했다.[11][12] 그에게는 아들 아웅 쁘예 소네와 딸 킨 티리 텟 몬을 포함한 세 명의 자녀가 있다.[13]

학력[편집]

 • 라따 1 고등학교 (~1972)
 • 랑곤예술과학대학교 (법학 학사) (72학번)
 • 국방사관학교

각주[편집]

 1. “Myanmar coup: Min Aung Hlaing, the general who seized power”. 《BBC News》 (영국 영어). 2021년 2월 1일. 2021년 2월 2일에 확인함. 
 2. “Myanmar military announces new State Administration Council”. 《The Myanmar Times》. 2021년 2월 2일. 2021년 2월 3일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2021년 2월 3일에 확인함. 
 3. “Myanmar coup: Aung San Suu Kyi detained as military seizes control”. 《BBC News》. 2021년 2월 1일. 
 4. “အရေးပေါ်ကာလ ဆောင်ရွက်ပြီးစီးပါက ရွေးကောက်ပွဲ ပြန်လည်ကျင်းပ၍ အနိုင်ရပါတီအား နိုင်ငံတော်တာဝန်ကို လွှဲအပ်ပေးနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း တပ်မတော်ထုတ်ပြန်”. 《7 Day Daily》 (버마어). 2021년 2월 1일. 
 5. “Myanmar military seizes power, detains elected leader Aung San Suu Kyi”. 《Reuters》. 2021년 2월 1일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2021년 2월 1일에 확인함. 
 6. “Constitution of the Republic of the Union of Myanmar (2008)” (PDF). 《Burma Library》. 2019년 8월 16일에 원본 문서 (PDF)에서 보존된 문서. 2019년 7월 3일에 확인함. 
 7. “Vice-Senior General Min Aung Hlaing, Tatmadaw Commander-in-Chief”. Alternative Asean Network. 2018년 1월 12일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2018년 8월 27일에 확인함. 
 8. “တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်သစ်နှင့် အမေရိကန် မြန်မာ တပ်မတော်နှစ်ရပ် ဆက်ဆံရေး – အပိုင်း (၁)”. 《VOA News》 (버마어). 2011년 4월 2일. 2016년 3월 5일에 원본 문서에서 보존된 문서. 
 9. Barron, Laignee (2017년 11월 3일). “Meet Min Aung Hlaing, the Chief of Myanmar's Notorious Military”. 《Time》. 2018년 9월 29일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2018년 4월 18일에 확인함. 
 10. Webb, Timothy Mclaughlin, Simon (2016년 2월 24일). “Amid transition, Myanmar's Senior General emerges from the shadows”. 《Reuters》 (영어). 2021년 2월 3일에 확인함. 
 11. “တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ယာဘက် လက်သူကြွယ် ခွဲစိတ်မှုအောင်မြင်”. 《Lotaya》 (버마어). 2021년 2월 21일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2021년 2월 3일에 확인함. 
 12. “Commander-in-chief of Myanmar Defence Forces visits Eastern Naval Command”. 《The Economic Times》. 2021년 2월 1일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2021년 1월 11일에 확인함. 
 13. “Military Chief's Family Members Spend Big on Blockbuster Movies, Beauty Pageants”. 《Myanmar NOW》 (영어). 2020년 12월 15일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2021년 1월 11일에 확인함. 

같이 보기[편집]

외부 링크[편집]


제7대 미얀마 최고지도자
전 임
딴 쉐
2011년 3월 30일 ~ 현재 후 임
'
우 누 · 네 윈 · 우 누 · 네 윈 · 소 마웅 · 딴쉐 · 민 아웅 흘라잉