:User vi-4

위키백과, 우리 모두의 백과사전.
vi-4 Thành viên này sử dụng tiếng Việt gần như ngôn ngữ mẹ đẻ.