:User vi-3

위키백과, 우리 모두의 백과사전.
vi-3 Thành viên này sử dụng tiếng Việt với trình độ lưu loát.