:User vi-2

위키백과, 우리 모두의 백과사전.
vi-2 Thành viên này sử dụng tiếng Việt với trình độ trung bình.