이치케리야 체첸 공화국의 국가

위키백과, 우리 모두의 백과사전.
둘러보기로 가기 검색하러 가기

죽음이냐 자유냐(체첸어: Ӏожалла я маршо 오잘라 야 마르쇼, 러시아어: Смерть или свобода 스메르티 일리 스보보다[*])는 이치케리야 체첸 공화국국가이다.

체첸어 가사[편집]

라틴 문자[편집]

1절
Bűsanna buorz yexkaş düniençu dövlla txuo,
Jűranna luom uġuş txaņ ċeraş texkina.
Lailaha illAllah

Ärzuonīņ bannаşkaẋ nānuоşa daqīna,
Tarxaş thieẋ duoy ẋīzuōņ dayşa txuo jāmīna.
Lailaha illAllah

Xalq̇ana, maxkana nānuoşa qöllina,
Cärşinna ieşnaçuоẋ, mayra djahittina.
Lailaha illAllah

Lāmanaņ lēçarçī mârşuōnieẋ qiīna,
Xaluōniex, buōxamiex kurra çiеqdīlina.
Lailaha illAllah

Mōqazaņ lāmanaş daş xilla lālarax,
Dāxarieẋ, q̇īsamieẋ yâẋ uoẋa djalur yâc!
Lailaha illAllah


Buos järƶa va lâtta molxanax lielxarax,
Txēşaņ sī döxkina, txuo lätta dörzur dâc.
Lailaha illAllah


2절

Txuo ċq̇ā a cẋanniena q̇ârdella sovcur dâc,
Jōƶalla ya mârşuō – şinniex cẋaə yuoqqur yu!
Lailaha illAllah

Yiƶаraşa txaņ çövnaş ēşarşca yierzayuo,
Ẋomsarçu bjärgaşa ẋünarşna ġittaduo.
Lailaha illAllah

Macalluō ẋovzadaẋ, ōramaş duur du,
Ẋuogalluō txaş bjârzdaẋ, bēcaņ txi mīr du!
Lailaha illAllah

Bűsanna buorz yexkaş düniençu dövlla du,
Xalq̇ana, maxkana, Dalla a müthaẋ du.
Lailaha illAllah

키릴 문자[편집]

1절

Буьйсанна борз ехкаш дуьненчу девлла тхо,
Iуьйранна лом угIуш тхан цIераш техкина.
ЛаилахIа иллАллах

Аьрзонийн баннашкахь наноша дакхийна,
Тархаш тIехь дой хьийзо дайша тхо Iамийна.
ЛаилахIа иллАллах

Халкъана, махкана наноша кхоьллина,
Цаьршинна эшначохь, майра дIахIиттина.
ЛаилахIа иллАллах

Ламанан лечарчий маршонехь кхиийна,
Халонех, бохамех курра чекхдийлина.
ЛаилахIа иллАллах

Мокхаза ламанаш даш хилла лаларах,
Дахарехь, къийсамехь яхь оха дIалур яц!
ЛаилахIа иллАллах

Бос Iаьржа ва латта молханах лелхарах,
Тхешасий сий доьхкина, тхо лаьтта доьрзур дац.
ЛаилахIа иллАллах

2절
Тхо цкъа а цхьаннена къарделла совцур дац,
Iожалла, я маршо – шиннех цхьаъ йоккхур ю!
ЛаилахIа иллАллах

Йижараша тхан чевнаш эшаршца ерзайо,
Хьомсарчу бIаьргаша хьуьнаршна гIиттадо.
ЛаилахIа иллАллах

Мацалло хьовзадахь, орамаш дуур ду,
Хьогалло тхаш бIарздахь, бецан тхин мийра ду!
ЛаилахIа иллАллах

Буьйсанна борз ехкаш дуьненчу девлла ду,
Халкъана, махкана, Далла а муьтIахь ду.
ЛаилахIа иллАллах

한국어 음역[편집]

1절
부이산나 보르즈 에흐카쉬 뒤브넨추 데블라 트호
위라냐 롬 우구쉬 트한 체라쉬 테흐키나
라일라하 일라라흐

아이르조닌 바나쉬카흐 나노샤 다크히나
타르하쉬 테히 도이 히조 다이샤 트호 야미나
라일라하 일라라흐

할카나 마흐카나 나노샤 크호일리나
차이르쉰나 에쉰나초히 마이라 다흐티나
라일라하 일라라흐

다마난 레차르치 마르쇼네히 크히나
하로네흐 보하메흐 쿠르라 체크흐딜리나
라일라하 일라라흐

모크하자 라마나쉬 다쉬 힐라 랄라라흐
다하레히 키사메히 야히 달루르 야쉬
라일라하 일라라흐

2절
보스 아이르자 바 라타 몰하나흐 렐하라흐
트헤샤시 시 되흐키나 트호 래타 도르주라 다크
라일라하 일라라흐

헤야자 헤시나, 엘하라 법바라흐
횸사르추 호바르지 델 까타 딀주요
라일라하 일라라흐

마카르치 키카르차 호오 횸사르추 델키나
델키 하나 마지다 카르달지 둘라르두
라일라하 일라라흐

트호 츠카 아 츠한네나 카르델라 소브추르 다츠
요잘라, 야 마르쇼 - 시네흐 츠하이 요크후르 유!
라일라하 일라라흐

이자라샤 트한 체브나슈 에샤르슈차 예르자요
횸사르추 바르가샤 휘나르슈나 기타도
라일라하 일라라흐

마찰로 효브자다히, 오라마슈 두르 두,
효갈로 트하슈 바르즈다히, 베찬 트힌 미라 두!
라일라하 일라라흐

부이산나 보르즈 에흐카슈 뒤넨추 데블라 두,
할카나, 마흐카나, 달라 아 뮈타히 두
라일라하 일라라흐


(https://www.youtube.com/watch?v=3z0eRsmWGVA)<-가사

러시아어 가사[편집]

1
Мы родились в ту ночь, когда щенилась волчица,
Утром, под рев льва, нам дали имена.
Существует нет Бога, кроме Аллаха.

В орлиных гнездах вскормили нас матери,
Отцы учили на скалах гарцевать.
Существует нет Бога, кроме Аллаха.

Нас матери родили для народа и отечества,
И по их зову мы храбро вставали.
Существует нет Бога, кроме Аллаха.

С горными орлами мы свободно выросли,
Трудности и препятствия гордо одолевали.
Существует нет Бога, кроме Аллаха.

Скорее скалы гранитные, как свинец, расплавятся,
Чем полчища врагов заставит нас склониться!
Существует нет Бога, кроме Аллаха.

2
Скорее земля возгорит во пламени,
Чем мы предстанем могиле, продав свою честь!
Существует нет Бога, кроме Аллаха.

Никогда и никому мы не покоримся
Смерть или Свобода - одного из двух добьемся.
Существует нет Бога, кроме Аллаха.

Сестры наши раны своими песнями излечивают,
Глаза возлюбленных на ратные подвиги поднимают.
Существует нет Бога, кроме Аллаха.

Если нас подавит голод - корни будем грызть,
Если нас одолеет жажда - росу из травы будем пить!
Существует нет Бога, кроме Аллаха.

Мы родились в ту ночь, когда щенилась волчица,
Богу, Народу, Отечеству - только им мы служим!
Существует нет Бога, кроме Аллаха.

한국어 번역본[편집]

1절
우리는 늑대가 새끼를 낳을 때 태어났다
아침에 사자가 우렁차게 포효하고 있을 때, 그는 우리의 이름을 지었다
알라 외에 다른 신은 없으시다

독수리의 둥지에서 우리들의 어머니가 보살피셨으며
길들여지지 않은 야생의 황소가 우리를 가르치셨다
알라 외에 다른 신은 없으시다

우리들의 어머니가 우리를 민족과 조국에 바치기 위해 키우셨으니
만약 우리의 국가가 우리를 필요로 한다면 우리는 손에 무기를 잡고 싸워야 한다
알라 외에 다른 신은 없으시다

우리는 산의 왕자, 독수리처럼 자랐다
어떠한 곳에서도 우리는 부끄러울 일이 없을 터이니
알라 외에 다른 신은 없으시다

절벽의 화강암을 끓게 하는 것이
우리가 삶의 투쟁에서 우리의 명예를 잃게 하는 일보다는 쉬울 것이다
알라 외에 다른 신은 없으시다


2절
뜨거운 태양이 지구를 삼키는 것이
우리가 명예없이 살았다는 것을 증명해보이는 일보다는 나으리라
알라 외에 다른 신은 없으시다

우리는 아무에게도 머리를 조아리지 않을 것이며, 우리는 우리의 신성한 맹세를 지킬 것이다
죽거나 자유를 쟁취하는 것은 우리의 믿음이니
알라 외에 다른 신은 없으시다

우리의 자매들이 형제들의 깊은 상처를 노래로 치유하니
사랑하는 이의 눈이 무기를 잡는 힘이 되리라
알라 외에 다른 신은 없으시다

만약 가난이 우리를 약하게 한다면, 우리는 나무뿌리를 캐먹을 것이며
목마름이 우리를 쇠약하게 한다면, 우리는 풀즙을 짜서 마실 것이다
알라 외에 다른 신은 없으시다

우리는 늑대가 새끼를 낳던 때 태어났다
우리는 신께 우리의 민족과 조국을 지키겠다고 약속했다
알라 외에 다른 신은 없으시다