페시타

위키백과, 우리 모두의 백과사전.
(페쉬타에서 넘어옴)

페시타(Peshitta, (고대 시리아어: ܦܫܝܛܬܐ pšîṭtâ)는 시리아 전통에 있는 교회들을 위한 표준 성경번역이다. 히브리어 성경시리아어로 번역한 구약성경은 2세기에 만들어졌다고 본다. 신약성경의 페스타는 헬라어 성경에서 번역되었다. 신약성경가운데 베드로 후서, 요한 2서, 요한 3서, 유다서, 계시록은 배재한다.  페시타는 여성형이며 "단순한"이나 "쉽게 이해되"이라는 의미를 가진다.

구약 시리아[편집]

동 시리아 아람어로 쓰여진 아멘

책의 페쉬타 구약[편집]

세계성서공회연합회(United Bible Societies, UBS)의 1979년 편집판에 따른, 페시타의 구성 경전 (원경전만을 취급)[1]
UBS 순서 시리아어 명칭 한국어 명칭
1 ܣܦܪܐ ܕܒܪܝܫܝܬ 창세기
2 ܣܦܪܐ ܕܡܦܩܢܐ 출애굽기
3 ܣܦܪܐ ܕܟܗ̈ܢܐ 레위기
4 ܣܦܪܐ ܕܡܢ̇ܝܢܐ 민수기
5 ܣܦܪܐ ܕܬܢ̇ܝܢ ܢܡܘܣܐ 신명기
6 ܣܦܪܐ ܕܐܝܘܒ 욥기
7 ܣܦܪܐ ܕܝܫܘܥ ܒܪ ܢܘܢ 여호수아기
8 ܣܦܪܐ ܕܕܝܢ̈ܐ ܕܒܢ̈ܝ ܐܝܣܪܐܝܠ 판관기
9 ܣܦܪܐ ܕܫܡܘܐܝܠ ܢܒܝܐ ܩܕܡܝܐ 사무엘기 1권
10 ܣܦܪܐ ܕܫܡܘܐܝܠ ܢܒܝܐ ܕܬܪܝܢ 사무엘기 2권
11 ܣܦܪܐ ܩܕܡ ܕܡܠܟ̈ܐ 열왕기 1권
12 ܣܦܪܐ ܬܪܝܢ ܕܡܠ̈ܟܐ 열왕기 2권
13 ܣܦܪܐ ܩܕܡܝܐ ܕܒܪܝܡܝܢ 역대기 1권
14 ܣܦܪܐ ܬܪܝܢ ܕܒܪܝܡܝܢ 역대기 2권
15 ܣܦܪܐ ܕܡܙܡܘܪ̈ܐ 시편
16 ܣܦܪܐ ܕܡ̈ܬܠܐ ܕܫܠܝܡܘܢ 잠언
17 ܣܦܪܐ ܕܩܘܗܠܬ 전도서
18 ܣܦܪܐ ܕܪܥܘܬ ܡܘܐܒܝܬܐ 룻기
19 ܣܦܪܐ ܕܬܫܒܚܬ ܬܫܒ̈ܚܬܐ 아가
20 ܣܦܪܐ ܕܐܣܬܝܪ 에스델기
21 ܣܦܪܐ ܕܥܙܪܐ ܢܒܝܐ 에즈라기
22 ܣܦܪܐ ܕܢܚܡܝܐ 느헤미야기
23 ܣܦܪܐ ܕܐܫܥܝܐ ܒܪ ܐܡܘܨ 이사야서
24 ܣܦܪܐ ܕܗܘܫܥ ܢܒܝܐ 호세아서
25 ܣܦܪܐ ܕܝܘܝܠ ܢܒܝܐ 요엘서
26 ܣܦܪܐ ܕܥܡܘܣ ܢܒܝܐ 아모스서
27 ܣܦܪܐ ܕܥܘܒܕܝܐ ܢܒܝܐ 오바디야서
28 ܣܦܪܐ ܕܝܘܢܢ ܢܒܝܐ 요나서
29 ܣܦܪܐ ܕܡܝܟܐ ܢܒܝܐ 미가서
30 ܣܦܪܐ ܕܢܚܘܡ ܢܒܝܐ 나훔서
31 ܣܦܪܐ ܕܚܒܩܘܩ ܢܒܝܐ 하바꾹서
32 ܣܦܪܐ ܕܨܦܢܝܐ ܢܒܝܐ 스바니야서
33 ܣܦܪܐ ܕܚܓܝ ܢܒܝܐ 하깨서
34 ܣܦܪܐ ܕܙܟܪܝܐ ܢܒܝܐ 즈가리야서
35 ܣܦܪܐ ܕܡܠܐܟܝ ܢܒܝܐ 말라기서
36 ܣܦܪܐ ܕܐܪܡܝܐ ܢܒܝܐ 예레미야서
37 ܣܦܪܐ ܕܐܘ̈ܠܝܬܗ ܪܐܪܡܝܐ ܢܒܝܐ 애가
38 ܣܦܪܐ ܕܚܙܩܝܐܠ ܢܒܝܐ 에제키엘서
39 ܣܦܪܐ ܕܕܢܝܐܠ ܢܒܝܐ 다니엘서
책의 페쉬타 Deuterocanon,에 따르면 미국 성서 공회 (UBS)1979년 edition
UBS 순서 시리아 이름 영어로 이름
1 ܣܦܪܐ ܕܛܘܒܝܛ Tobit
2 ܣܦܪܐ ܕܝܗܘܕܝܬ
3 ܣܦܪܐ ܕܐܣܬܝܪ 추가스
4 ܣܦܪܐ ܕܚܟܡܬܐ ܪܒܬܐ 지혜
5 ܣܦܪܐ ܕܝܫܘܥ ܒܪ ܐܣܝܪܐ 시라
6 ܐܓܪܬܐ ܕܐܪܡܝܐ 예레미야의 편지
7 ܐܓܪܬܐ ܕܒܪܘܟ ܣܦܪܐ Baruch
8 ܐܓܪܬܐ ܕܬܪܬܝܢ ܕܒܪܘܟ ܣܦܪܐ 2Baruch
9 ܣܦܪܐ ܕܕܢܝܐܝܠ(ܕܫܘܫܢ) 추가는 다니엘
10 ܣܦܪܐ ܕܡܩܒܝܐ:ܐ 1 마카비
11 ܣܦܪܐ ܕܡܩܒܝܐ:ܒ 마카비 2
Books of the Peshitta New Testament, according to the United Bible Societies (UBS) 1979 edition
UBS Order Syriac Name English Name
1 ܣܦܪܐ ܕܡܬܝ Matthew
2 ܣܦܪܐ ܕܡܪܩܘܣ Mark
3 ܣܦܪܐ ܕܠܘܩܘܣ Luke
4 ܣܦܪܐ ܕܝܘܚܢܢ John
5 ܦܪܟܣܣ ܕܫܠܝ̈ܚܐ Acts
6 ܐܓܪܬܐ ܕܦܘܠܘܣ ܕܠܘܬ ܪ̈ܗܘܡܝܐ Romans
7 ܐܓܪܬܐ ܕܦܘܠܘܣ ܕܠܘܬ ܩܘܪ̈ܝܢܬܝܐ ܩܕܡܝܬܐ 1 Corinthians
8 ܐܓܪܬܐ ܕܦܘܠܘܣ ܕܠܘܬ ܩܘܪ̈ܝܢܬܝܐ ܕܬܪܬܝܢ 2 Corinthians
9 ܐܓܪܬܐ ܕܦܘܠܘܣ ܕܠܘܬ ܓܠܛܝ̈ܐ Galatians
10 ܐܓܪܬܐ ܕܦܘܠܘܣ ܕܠܘܬ ܐܦܣܝ̈ܐ Ephesians
11 ܐܓܪܬܐ ܕܦܘܠܘܣ ܕܠܘܬ ܦܝܠܝܦܣܝ̈ܐ Philippians
12 ܐܓܪܬܐ ܕܦܘܠܘܣ ܕܠܘܬ ܩܘܠ̈ܣܝܐ Colossians
13 ܐܓܪܬܐ ܕܦܘܠܘܣ ܕܠܘܬ ܬܣܠ̈ܘܢܝܩܝܐ ܩܕܡܝܬܐ 1 Thessalonians
14 ܐܓܪܬܐ ܕܦܘܠܘܣ ܕܠܘܬ ܬܣܠ̈ܘܢܝܩܝܐ ܕܬܪܬܝܢ 2 Thessalonians
15 ܐܓܪܬܐ ܕܦܘܠܘܣ ܕܠܘܬ ܛܝܡܬܐܘܣ ܩܕܡܝܬܐ 1 Timothy
16 ܐܓܪܬܐ ܕܦܘܠܘܣ ܕܠܘܬ ܛܝܡܬܐܘܣ ܕܬܪܬܝܢ 2 Timothy
17 ܐܓܪܬܐ ܕܦܘܠܘܣ ܕܠܘܬ ܛܝܛܘܣ Titus
18 ܐܓܪܬܐ ܕܦܘܠܘܣ ܕܠܘܬ ܦܝܠܝܡܘܢ Philemon
19 ܐܓܪܬܐ ܕܠܘܬ ܥܒܪ̈ܝܐ Hebrews
20 ܐܓܪܬܐ ܕܝܥܩܘܒ ܫܠܝܚܐ James
21 ܐܓܪܬܐ ܕܦܛܪܘܣ ܫܠܝܚܐ 1 Peter
22 ܐܓܪܬܐ ܕܬܪܬܝܢ ܕܦܛܪܘܣ 2 Peter
23 ܐܓܪܬܐ ܕܝܘܚܢܢ ܫܠܝܚܐ 1 John
24 ܐܓܪܬܐ ܕܬܪܬܝܢ ܕܝܘܚܢܢ 2 John
25 ܐܓܪܬܐ ܕܬܠܬ ܕܝܘܚܢܢ 3 John
26 ܐܓܪܬܐ ܕܝܗܘܕܐ Jude
27 ܓܠܝܢܐ ܕܝܘܚܢܢ Revelation

내용주[편집]

  1. 《ܟܬܒܐ ܩܕܝ̈ܫܐ: ܟܬܒܐ ܕܕܝܬܩܐ ܥܛܝܼܩܬܐ ܘ ܚ̇ܕܬܐ》. 런던: United Bible Societies. 1979. Table of Contents쪽. OCLC 38847449. 

같이 보기[편집]