:User vi

위키백과, 우리 모두의 백과사전.
vi Thành viên này sử dụng tiếng Việt như ngôn ngữ mẹ đẻ.