:User hak

위키백과, 우리 모두의 백과사전.
hak Lia-zak yung-fu hiao-det yung mang-di ziin-zung gei Hak-Ngi loi gao-liu.
這隻用戶曉得用盲滴正宗客語來交流。