나고르노카라바흐의 국가

위키백과, 우리 모두의 백과사전.
이동: 둘러보기, 검색

아르차흐는 자유와 독립을 원하리(아르메니아어: Ազատ ու անկախ Արցախ 아자트 우 안카흐 아르차흐)는 나고르노카라바흐 공화국의 국가이다. 1992년에 제정되었으며 바르단 하코비안(아르메니아어: Վարդան Հակոբյան)이 작사하였으며 아르멘 나시비안(아르메니아어: Արմեն Նասիբյան)이 작곡하였다.

아르메니아어 가사[편집]

Ազատ ու անկախ Արցախ,
Քո տուն-ամրոցը կերտեցինք,
Պատմությունը մեր երկրի,
Մեր սուրբ արյամբ մենք սերտեցինք։
Դու բերդ ես անառիկ,
Բարձունք սրբազան, վեհ անուն,
Մասունք աստվածային,
Քեզնով ենք հավերժանում։
Դու մեր լույս հայրենիք,
Երկիր, հայրենյաց դուռ սիրո.
Ապրիր դու միշտ խաղաղ,
Մեր հին ու նոր Ղարաբաղ։
Քաջերն ենք մենք հայկազուն,
Մռավ ենք, Քիրս ենք ու Թարթառ,
Մեր վանքերով լեռնապահ՝
Անհաղթելի մի բուռ աշխարհ։

로마자 표기[편집]

Azat u ankah Artsah,
Qo tun-amrotse kertetsinq,
Patmuthyune mer erkri,
Ser surb aryamb menq sertetsinq.
Du berd yes anar’ik,
Bardzunk’ srbazan, veh anun,
Masunk’ astvatsayin,
K’eznov yenk’ haverzhanum.
Du mer luys hayrenik’,
Yerkir, hayrenyats’ dur’ siro
Aprir du misht khaghagh,
Mer hin u nor Gharabagh.
K’ajern yenk’ menk’ haykazun,
Mr’ov yenk’, K’ris yenk’ u T’ar’t’ar’,
Mer vank’erov ler’napah,
Anhaght’eli mi bur’ ashkharh

한국어 번역본[편집]


Ազատ ու անկախ Արցախ,
Քո տուն-ամրոցը կերտեցինք,
Պատմությունը մեր երկրի,
Մեր սուրբ արյամբ մենք սերտեցինք։
아르차흐는 자유와 독립을 원하리.
우리 모두가 지은 요새가 있네.
우리의 피와 우리의 조국은,
역사 속에서 남으리라.
Դու բերդ ես անառիկ,
Բարձունք սրբազան, վեհ անուն,
Մասունք աստվածային,
Քեզնով ենք հավերժանում։
너는 난공불락의 요새이니,
신성한 봉우리이자, 고귀한 이름의
신이 내리신 은총이요.
너로 하여금 우리는 존속하노라.
Դու մեր լույս հայրենիք,
Երկիր, հայրենյաց դուռ սիրո.
Ապրիր դու միշտ խաղաղ,
Մեր հին ու նոր Ղարաբաղ։
너는 하늘이 주신 조국이자
우리의 고향, 우리의 사랑이다.
평화 속에서 살아가리라
우리의 오랜 카라바흐에서.
Քաջերն ենք մենք հայկազուն,
Մռավ ենք, Քիրս ենք ու Թարթառ,
Մեր վանքերով լեռնապահ՝
Անհաղթելի մի բուռ աշխարհ։
우리는 자랑스러운 하이크와
므로브, 키르스, 타르타르의 후예이다
높은 산 속 수도원 아래
우리에게 맞설 자 그 누구도 없나니.

바깥 고리[편집]