나고르노카라바흐의 국가

위키백과, 우리 모두의 백과사전.
이동: 둘러보기, 검색

아르차흐는 자유와 독립을 원하리(아르메니아어: Ազատ ու անկախ Արցախ 아자트 우 안카흐 아르차흐)는 나고르노카라바흐 공화국의 국가이다. 1992년에 제정되었으며 바르단 하코비안(아르메니아어: Վարդան Հակոբյան)이 작사하였으며 아르멘 나시비안(아르메니아어: Արմեն Նասիբյան)이 작곡하였다.

아르메니아어 가사[편집]

Ազատ ու անկախ Արցախ,
Քո տուն-ամրոցը կերտեցինք,
Պատմությունը մեր երկրի,
Մեր սուրբ արյամբ մենք սերտեցինք։
Դու բերդ ես անառիկ,
Բարձունք սրբազան, վեհ անուն,
Մասունք աստվածային,
Քեզնով ենք հավերժանում։
Դու մեր լույս հայրենիք,
Երկիր, հայրենյաց դուռ սիրո.
Ապրիր դու միշտ խաղաղ,
Մեր հին ու նոր Ղարաբաղ։
Քաջերն ենք մենք հայկազուն,
Մռավ ենք, Քիրս ենք ու Թարթառ,
Մեր վանքերով լեռնապահ՝
Անհաղթելի մի բուռ աշխարհ։

로마자 표기[편집]

Azat u ankah Artsah,
Qo tun-amrotse kertetsinq,
Patmuthyune mer erkri,
Ser surb aryamb menq sertetsinq.
Du berd yes anar’ik,
Bardzunk’ srbazan, veh anun,
Masunk’ astvatsayin,
K’eznov yenk’ haverzhanum.
Du mer luys hayrenik’,
Yerkir, hayrenyats’ dur’ siro
Aprir du misht khaghagh,
Mer hin u nor Gharabagh.
K’ajern yenk’ menk’ haykazun,
Mr’ov yenk’, K’ris yenk’ u T’ar’t’ar’,
Mer vank’erov ler’napah,
Anhaght’eli mi bur’ ashkharh

한국어 번역본[편집]

아르차흐는 자유와 독립을 원하리.
우리 모두가 지은 요새가 있네.
우리의 피와 우리의 조국은,
역사 속에서 남으리라.

바깥 고리[편집]