ATC 코드 V04

위키백과, 우리 모두의 백과사전.
이동: 둘러보기, 검색

ATC 코드 V04ATC 코드의 의학적 진단시약으로 사용하는 약물을 정리한 코드이다. [1] ATC 코드 V 기타의 하위그룹을 이룬다.

동물용 의약품을 위한 코드(ATCvet 코드)의 경우 인체의약품 코드 앞에 Q가 들어가게 된다. 예 : QV04...[2]

V04B 소변검사제[편집]

빈 그룹

V04C 기타 진단시약[편집]

V04CA 당뇨병 진단시약[편집]

V04CA01 Tolbutamide
V04CA02 Glucose

V04CB 지방흡수 진단시약[편집]

V04CB01 Vitamin A concentrates

V04CC 담관 개방성 진단시약[편집]

V04CC01 Sorbitol
V04CC02 Magnesium sulfate
V04CC03 Sincalide
V04CC04 Ceruletide

V04CD 뇌하수체기능 진단시약[편집]

V04CD01 Metyrapone
V04CD03 Sermorelin
V04CD04 Corticorelin
V04CD05 Somatorelin

V04CE 간기능용량 진단시약[편집]

V04CE01 Galactose
V04CE02 Sulfobromophthalein

V04CF 결핵 진단시약[편집]

V04CF01 Tuberculin

V04CG 위액분비 진단시약[편집]

V04CG01 Cation exchange resins
V04CG02 Betazole
V04CG03 Histamine phosphate
V04CG04 Pentagastrin
V04CG05 Methylthioninium chloride
V04CG30 Caffeine and sodium benzoate

V04CH 신장기능 진단시약[편집]

V04CH01 Inulin and other polyfructosans
V04CH02 Indigo carmine
V04CH03 Phenolsulfonphthalein
V04CH04 Alsactide
V04CH30 Aminohippuric acid

V04CJ 갑상선기능 진단시약[편집]

V04CJ01 Thyrotropin
V04CJ02 Protirelin

V04CK 췌장기능 진단시약[편집]

V04CK01 Secretin
V04CK02 Pancreozymin (cholecystokinin)
V04CK03 Bentiromide

V04CL 알러지 질환 진단시약[편집]

QV04CQ 유방염 진단시약[편집]

QV04CV 호흡기능 진단시약[편집]

QV04CV01 Lobeline

V04CM 생식장애 진단시약[편집]

V04CM01 Gonadorelin

V04CX 기타 의학적 진단 시약[편집]

주석[편집]

  1. ATC Index. WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology.
  2. ATCvet Index. WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology.